Breaking News

مطالعه عددی ظرفیت باربری پی نواری روی خاک ماسه ای مسطح در word

 مطالعه عددی ظرفیت باربری پی نواری روی خاک ماسه ای مسطح در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مطالعه عددی ظرفیت باربری پی نواری روی خاک ماسه ای مسطح در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

مقاله برآورد کمی متابولیت ثانویه فنل کل، پروتئین و نشاسته در اندام های مختلف گیاه دارویی تیرکمان آبی (.Sagittaria trifolia L) در word

 مقاله برآورد کمی متابولیت ثانویه فنل کل، پروتئین و نشاسته در اندام های مختلف گیاه دارویی تیرکمان آبی (.Sagittaria trifolia L) در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله برآورد کمی متابولیت ثانویه فنل …

Read More »

مقاله تاثیر هورمونهای مختلف بر روی باززایی ریزنمونه های کوتیلدونی کلزا در word

 مقاله تاثیر هورمونهای مختلف بر روی باززایی ریزنمونه های کوتیلدونی کلزا در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تاثیر هورمونهای مختلف بر روی باززایی ریزنمونه های کوتیلدونی کلزا در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

مقاله Evaluation of the Equivalent Number of Cycles in Liquefaction Potential Study Using Energy Approach در word

 مقاله Evaluation of the Equivalent Number of Cycles in Liquefaction Potential Study Using Energy Approach در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Evaluation of the Equivalent Number of Cycles in Liquefaction Potential Study …

Read More »

مقاله مطالعه ی آلودگی های پایدار منطقه ی ا ستراتژیک خلیج فارس از طریق اندازه گیری برخی فلزات سنگین در ماهی گل خورک Periophthalmus waltoni در word

 مقاله مطالعه ی آلودگی های پایدار منطقه ی ا ستراتژیک خلیج فارس از طریق اندازه گیری برخی فلزات سنگین در ماهی گل خورک Periophthalmus waltoni در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مطالعه …

Read More »

مقاله نقش فرم های مورفولوژیکی زمین در امنیت شهرهای مرزی (میرجاوه تا جالق در word

 مقاله نقش فرم های مورفولوژیکی زمین در امنیت شهرهای مرزی (میرجاوه تا جالق در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله نقش فرم های مورفولوژیکی زمین در امنیت شهرهای مرزی (میرجاوه تا جالق در …

Read More »

مقاله طراحی یک روش مبتنی برضریب تشابه فازی برای حل مساله تشکیل سلولی در word

 مقاله طراحی یک روش مبتنی برضریب تشابه فازی برای حل مساله تشکیل سلولی در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله طراحی یک روش مبتنی برضریب تشابه فازی برای حل مساله تشکیل سلولی در …

Read More »

مقاله بیماریهای پوستی ناشی از شغل در word

 مقاله بیماریهای پوستی ناشی از شغل در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بیماریهای پوستی ناشی از شغل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

مقاله اصول طراحی در معادن در word

 مقاله اصول طراحی در معادن در word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اصول طراحی در معادن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

مقاله بررسی واکنش ژنوتیپ های مختلف گندم نسبت به بیماری سفیدک پودری گندم در word

 مقاله بررسی واکنش ژنوتیپ های مختلف گندم نسبت به بیماری سفیدک پودری گندم در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی واکنش ژنوتیپ های مختلف گندم نسبت به بیماری سفیدک پودری گندم در …

Read More »