Home / پزشکی / بررسی بیوشیمی عمومی لیپیدها در word

بررسی بیوشیمی عمومی لیپیدها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی بیوشیمی عمومی لیپیدها در word دارای 121 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی بیوشیمی عمومی لیپیدها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بیوشیمی عمومی
لیپیدها
 
غشاء سلولی؛ ساختمان، شكل گیری و عملكرد
غشاءهای سلولی حالتی غلیظ و چسبناك داشته، و در عین حال همانند پلاستیك ها مقاوم بوده و استحكام دارند. غشاءهای پلاسمائی فضاهایی بسته پیرامون پروتوپلاسم سلولی تشكیل می دهند و سلولها را از یكدیگر جدا می نمایند. قابلیت نفوذ غشاهای پلاسمائی انتخابی است بدین معنی كه همانند سدی عمل نموده و اختلافات موجود، بین تركیب داخل و خارج سلولی را حفظ می نمایند، این نفوذپذیری انتخابی در مورد یون ها و سوبستراهای مختلف به كمك كانال ها و پمپ های شیمیائی و برای پیام ها (هومون ها) توسط پذیرنده های خاصی انجام می پذیرد.
غشاهای پلاسمائی قادرند به كمك پدیده های برون ریزی (Exocytosis) و درون ریزی (Emdocytosis) تبادلاتی با محیط خارج سلولی برقرار نمایند، علاوه بر این در ساختمان غشاها مناطق خاصی بنام انشعاب های شكافی
(Gap junctions) وجود دارد كه امكان برخی تبادلات با سلولهای همجوار را فراهم می سازد.
در داخل سلول نیز غشاءها اندامك های داخل سلولی را تشكیل می دهند كه دارای اشكال و وظایف كاملاً متمایزی می باشند؛ مانند میتوكندریها، تورینه های درون پلاسمائی، و دستگاه گلژی، شبكه ساركوپلاسمی، گرانول های ترشحی، لیزوزومها و غشاهای هسته ای. غشاها می توانند آنزیم هائی را در مكان هائی خاص در خود جای داده و همچنین می توانند به عنوان جزئی لازم و مكمل در جفت شدن پدیده تحریك – پاسخ (Excitation-Response coupling)  شركت نموده و نیز جایگاهی برای جابجا شدن انرژی در واكنش هائی مانند فتوسنتز و فسفوریلاسیون اكسیداتیو فراهم نمایند.

اهمیت زیست پزشكی
بروز هرگونه تغییرات مهم در ساختمان غشاء را می توان بر تعادل آب و یونها، سرعت انتقال یونها به داخل سلول و از آنجا بر كلیه اعمال سلولی اثر بگذارد.
برخی تغییرات و یا اختلالات در ساختمان غشاء امكان دارد به بروز بیماریهای مختلف منجر شود (جدول 5-15)، به بیانی دیگر، عملكرد طبیعی سلول را بسته به سالم بودن غشاء سلول است.

اهمیت فضاهای داخل و خارج سلولی
حیات اولیه در محیطی آبی آغاز شده، واكنش های آنزیمی، فرآیندهای سلولی در اندامك های داخل  سلولی همگی در محیط های آبی تكامل یافته و عمل می كنند در صورتیكه امروزه اكثر پستانداران در محیطی گازی (هوا) زندگی می كنند، پس چگونه از حالت آبی اولیه سلول محافظت شده است؟
غشاءهای سلولی با وارد كردن آب بداخل بدن و تقسیم آن در فضاهای مختلف، محیط آبی مناسب را برای سلول فراهم ساخته اند؛
حدود 60 درصد وزن بدن (بدون چربی) را آب تشكیل می دهد و این آب در دو بخش یا فضا تقسیم شده است.
1-فضاهای داخل سلولی –   آب بدن در فضاهای داخل سلولی است، این آب محیط و شرایط لازم را برای انجام فعالیت های زیر فراهم می سازد:
الف- تولید، ذخیره و مصرف انرژی
ب-خودترمیمی سلول
ج-همانندسازی
د-انجام وظایف خاص در هر نوع سلول
2-فضاهای خارج سلولی – این فضا حاوی   آب بدن است و این آب در دو بخش؛ پلاسما و فضاهای بین سلولی تقسیم شده است.
فضای خارج سلولی در واقع نوعی دستگاه توزیع كننده مواد مورد نیاز سلول است. بدین معنی كه تركیبات غذایی (گلوكز، اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه)، یونهای مختلف و عناصر معدنی و نیز انواع ملكولهای تنظیم كننده، مانند هورمونها را به سلول می رساند، علاوه بر این مایع فضای خارج سلولی CO2، مواد زائد و مواد سمی را از محیط پیرامون سلول دور می كند.

تركیب یونی مایعات داخل و خارج سلولی
تركیب یونی مایعات داخل و خارج سلولی بسیار متفاوت است (جدول 1-15)؛ پتاسیم (K+) و منیزیم (Mg2+) مهمترین كاتیون و فسفات مهمترین آنیون داخل سلولی است، در حالیكه در مایع خارج سلولی سدیم (Na+) و كلسیم (Ca2+) كاتیونهای اصلی و كلر (Cl-) آنیون اصلی است. شایان توجه است كه گلوكز با غلظت های بالاتری در مایعات خارج سلولی وجود دارد، در صورتیكه غلظت پروتئین ها در داخل سلول به مراتب بیشتر از خارج سلول می باشد، علت این تفاوت های زیاد چیست؟
ظاهراً اینطور به نظر می آید كه آب دریاهای اولیه یعنی مكانی كه حیات آغاز شده است حاوی غلظت های بالا از یونهای K+ و Mg2+  بوده و بنابراین د ر سیر تكاملی واكنش های آنزیمی و سایر فرایندهای زیستی در جهت سازش بیشتر با چنین شرایطی پیش رفته اند و در نتیجه غلظت این یونها در داخل سلول بالا باقی مانده است، اما از آنجائیكه تركیب آب دریاها – به تدریج تغییر كرد و غلظت یونهای Na+ و Ca2+ افزایش یافت، سلولها شدیداً تحت فشار اصل انتخاب قرار گرفته كه نیازمند تغییرات گسترده و تكامل در جهت كسب مكانیسم های كاملاً متفاوت بیوشیمی و فیزیولوژی بود، اما سلول ها به جای پذیرفتن اینگونه تغییرات گسترده و دگرگونی بنیانی واكنش های بیوشیمی فقط سدهایی را ایجاد كردند (غشاءها و پمپ های شیمیایی) تا بدین ترتیب از فضای كوچك داخلی خود محافظت كرده باشند.

جدول 1-15-مقایسه غلظت متوسط ملكولهای مختلف در داخل و خارج سلولهای پستانداران

ساختمان پیچیده غشاءها
در ساختمان پیچیده غشاها، ایپیدها، پروتئین ها و كربوهیدراتها شركت دارند. نسبت پروتئین‌ها به لیپیدها در غشاهای مختلف داخل سلولی و مابین سلولی متفاوت است (شكل 1-15) و به جز چند استثناء، در اكثر غشاءها مقدار پروتئیبن ها برابر و یا بیشتر از لیپیدها است كه البته با توجه به اعمال و وظایف متنوع غشاءها، اینگونه تفاوت ها در تركیب آنها دور از انتظار نیست. غشاءهای ساختمانی ورقه مانند، بسته و غیرمتقارن دارند و دارای دو سطح داخلی و خارجی می باشند. این ساختمان ورقه مانند در واقع مجتمع های غیر كووالانسی می باشند كه از نظر ترمودینامیك پایدار و از نظر متابولیسمی فعال اند. علاوه بر این در ساختمان غشاءهای ملكولهای پروتئین خاصی قلاب وار به غشاء متصل شده و هر یك در انجام اعمال اختصاصی سلول یا اندامك خاص شركت می نمایند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

فایل سلولهای بنیادی بالغین (Adult Stem cell) در word

 فایل سلولهای بنیادی بالغین (Adult Stem cell) در word دارای 8 صفحه می باشد و …