Home / اقتصاد / بررسی توسعه اقتصادی كشور و تاثیر تحصیلات زنان بر آن در word

بررسی توسعه اقتصادی كشور و تاثیر تحصیلات زنان بر آن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی توسعه اقتصادی كشور و تاثیر تحصیلات زنان بر آن در word دارای 116 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی توسعه اقتصادی كشور و تاثیر تحصیلات زنان بر آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست موضوعی مطالب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمه    1
چارچوبی نظری تحقیق    3
فرضیه‌ها     4
روش تحقیق     5
مشكلات و موانع    5
اصطلاحات و واژه‌های كلیدی    6
(1) فصل اول:     8
    1-1) توسعه و مفاهیم    8
    2-1) توسعه اقتصادی    17
    3-1) مطالعه اجمالی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی    19
    4-1) بررسی وضعیت توسعه‌ای ایران طی سال‌های 1382 –1376…23
جداول و نمودارها    26
(2) فصل دوم:     28
    1-2) مطالعه وضعیت گذشته و موجود تحصیلات زنان در ایران    28
جداول و نمودارها    40
(3) فصل سوم:     44
    1-3) تأثیرتحصیلات زنان بر عامل فرهنگی-اجتماعی توسعه اقتصادی 44
    2-3) تاثیر تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی    59
    الف) تأثیر كمی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی    63
    A) وضعیت زناشویی و سواد     63
    B ) باروری و سواد    64
    C) سواد و تعداد فرزندان     65
    D) سطح تحصیلات و تعداد فرزندان    66
    ب) تأثیر كیفی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی    67
    A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده    68
    B) سواد و تعداد فرزندان دارای مدرك دیپلم و بالاتر   
    3-3 ) تأثیر تحصیلات زنان بر عامل اقتصادی توسعه اقتصادی    69
جداول و نمودارها    81
(4) فصل چهارم: خلاصه پژوهش و پیشنهاد    93
    1-4) بررسی چالش‌ها و موانع در مسیر توسعه آموزشی زنان ایران     96
     2_4)بررسی فرضیه ها    .102
     3_4)پیشنهاد برای روش تحقیق در مطالعات بعدی    102
فهرست منابع     103

فهرست جداول و نمودارها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول (1-4-1) : روند اقتصاد ایران 1382- 1376    26
جدول (2-4-1): شاخص‌های فرهنگی- اجتماعی ایران 1382- 1376    26
جدول (3-4-1): توسعه انسانی ایران در مقایسه با برخی
كشورها 1382-1376     27
جدول (1-2) : تعداد و درصد رشد سالانه انواع جمعیت در ایران در
سال‌های 1375 و 1365 و 1355 به تفكیك جنس     40
جدول (2-2) : تعداد و درصد رشد سالانه جمعیت موثر كشور در سالهای
 1375 و 1365 و 1355 به تفكیك گروه‌های مختلف سنی و جنس    40
جدول (3-2): ضریب اشتغال به تحصیل جمعیت ایران در گروه‌های سنی
 24-6 ساله به تفكیك جنس دو سال‌های 1375 و 1365 و 1355     41
جدول (4-2): نسبت جنسی محصلین در سالهای 1375 و 1365 و 1355 به
تفكیك گروه‌های سنی مختلف    41
جدول (5-2) درصد دانش‌آموزان دختر در سال‌های 1376 – 1315 به تفكیك
سطوح مختلف آموزشی     41
جدول (6-2) درصد دختران در بین جمعیت دانش آموزش كشور در سال‌های
 1376-1347 به تفكیك سطوح مختلف آموزشی    41
جدول (7-2): تعداد و درصد رشد سالانه پذیرفته شدگان، دانشجویان
و فارغ التحصیلان آموزش ‌عالی در ایران در سال‌های
 1377- 1357 به تفكیك جنس    42
جدول (8-2): تعداد و درصد پذیرفته‌شدگان زن در آموزش عالی در سال
 1376- 1358 به تفكیك دوره‌های تحصیلی     43
جدول (9-2): تعداد و درصد دانشجویان در آموزش عالی در سال‌های
1377-1358 به تفكیك دوره‌های تحصیلی     43
جدول (1-A – الف- 2-3) : جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع
زناشویی به تفكیك شهری و روستایی     81
جدول (2- A- الف- 2 -3): جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع
سواد و زناشویی به تفكیك نقاط شهری و روستایی     81
نمودار (3-A- الف- 2-3): زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع زناشویی 82
جدول (4-A- الف- 2 – 3): جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یكبار
ازدواج كرده بر حسب وضع سواد به تفكیك شهری و روستایی     83
جدول (1-B- الف- 2-3): میزان باروری ویژه سنی زنان بر حسب وضع
سواد در نقاط شهری و روستایی     83
نمودار (2-B- الف- 2-3): باروری ویژه سنی زنان باسواد و بی سواد هنگام
تولد اولین فرزند زنده به دنیا آورده    84
نمودار (3-B- الف-2-3): زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب تعداد فرزندان
زنده به دنیا آورده     84
نمودار (1-C – الف – 2-3) زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب تعداد فرزندان
زنده به دنیا آورده     85
جدول (1- D – الف- 2-3): توزیع نسبی زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یكبار
ازدواج کرده و بر حسب تعداد فرزندان زنده به دنیا آورده و دوره تحصیلی     86
جدول (1- A- ب- 2-3) : زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یكبار ازدواج كرده
برحسب سواد و تعداد فرزندان فوت شده    86
جدول (1-B- ب- 2-3): توزیع نسبی زنان مورد مطالعه در جمعیت نمونه بر
حسب سطح تحصیلات و سطح تحصیلات فرزندان     87
جدول (1-3-3): توزیع سنی زنان داوطلب و منتخب انتخابات مجلس شورای
اسلامی    88
جدول (2-3-3): تعداد مدیران شاغل در دستگاه‌های دولتی به تفكیك جنس
در سال 1380    88
نمودار (3-3-3): كاركنان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی به
تفكیك جنس در پایان سال 1381    89
نمودار (4-3-3): كاركنان نهاد ریاست جمهوری و موسسات وابسته به تفكیك
جنس در پایان سال 1381    90
نمودار (5-3-3): كاركنان وزارت آموزش و پرورش و موسسات وابسته به تفكیك
جنس در پایان سال 1381    90
نمودار (6 –3-3-): كاركنان وزارت اقتصاد و دارایی و موسسات وابسته به
تفكیك جنس در پایان سال 1381    91
نمودار (7-3-3): كاركنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات وابسته
به تفكیك جنس در پایان سال 1381    91
نمودار (8-3-3): كاركنان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی و
موسسات وابسته به تفكیك جنس در پایان سال 1381    92
نمودار (9-3-3): كاركنان وزارت بازرگانی و موسسات وابسته به تفكیك
جنس در پایان سال 1381    92

مقدمه
افزایش مشاركت زنان در توسعه، شاید پیش از آنكه موضوعی اجتماعی باشد، بحثی اقتصادی است و افزایش زنان تحصیل‌كرده می تواند شاخصی برای پیشرفت محسوب شده و فرصتی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه و نیز رویارویی با چالش ‌ها و پیامدهای تغییر و تحول ناشی از رشد و توسعه فراهم آورد. بررسی تأثیرات آموزش در سطوح مختلف فردی ، خانوادگی و اجتماعی زنان نشان از بهبود موقعیت زنان در زندگی فردی و اجتماعی  داد. این امر آنها را در مراحل بعدی در ایفای نقش های متعدد و متنوع اجتماعی، چه در جایگاه مادر در امر تربیت فرزند چه در جایگاه نیروی انسانی ماهر و متخصص در عرصه كار و مدیریت و به طور كلی به عنوان یك شهروند مسئول و آگاه و زیر مجموعه‌ای از سرمایه‌های انسانی، تواناتر می‌كند، كه نبود آن دور باطلی را ایجاد می ‌كند كه محرومیت‌های زنانه و فقر زنانه و به دنبال آن كندی بسیار در روند توسعه در اجتماع بروز می كند. دقیق تر آن است كه به این محرومیت‌ها هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در این سیكل باطل نگاه كنیم: در جامعه‌ای با میزان آگاهی، دانش اجتماعی و درآمد ناچیز، والدین در سرمایه‌گذاری برای دخترانشان كوتاهی می كنند زیرا از آنان انتظار ندارند كه در امور اقتصادی خانواده مشاركت داشته باشند. دختران بدون تحصیلات و با آگاهی ناچیز، تبدیل به مادران تحصیل نكرده‌ای می‌شوند كه دارای مهارتهای ارزشمندی در خارج از منزل نیستند، قدرت اثر گذاری بر تصمیم‌گیری‌های خانواده را ندارند، دخترانشان نیز مانند خودشان از آموزش محروم می مانند و دور باطل ادامه می یابد. در

 

فهرست منابع
1)جیروند،عبد الله.توسعه اقتصادی”مجموعه عقاید”.تهران:مولوی،1368.
2)تودارو،مایکل.توسعه اقتصادی در جهان سوم.مترجم غلامعلی فرجادی،چاپ پنجم،جلد اول ،تهران:خوشه،1370.
3)قره باغیان،مرتضی.اقتصاد رشدو توسعه.جلد اول،تهران: نشر نی 1371.
4)یان گلدن وال و آلن وینترز.اقتصاد توسعه پایدار. مترجمان غلامرضا ارمکی و عبدالرضا افتخاری،تهران : شرکت چاپ و نشر بازرگانی ،1379.
5)”کارنامه هشت ساله اقای خاتمی،مردود یا قبول؟!” . اقتصاد ایران.(اردیبهشت 138)
6)یونیسف.دختر بچه ها،سرمایه گذاری برای آینده.مترجم نیلوفر پور زنده ،تهران:یونیسف،1371.
7)ساروخانی باقر و رفعت جاه مریم .”عوامل جامعه شناختی موثر در باز تعریف هویت اجتماعی زنان”.پژوهش زنان. دوره 2،شماره1 بهار 1383.
8)کنفرانس زن،علم،صنعت و توسعه.تهران:دفتر امور زنان ریاست جمهوری،1374.
9)مرکز آمار ایران.تحلیلی بر ویژگی های ازدواج در ایران،گرایش ها و روند ها.تهران: مرکز آمار ایران،دفتر انتشارات واطلاع رسانی، 1383.
10)کمالی،کیومرث.بررسی تطبیقی وضعیت سواد،مقاطع تحصیلی،ازدواج و طلاق در استان اردبیل و شش استان دیگر.اردبیل:سازمان برنامه و بودجه استان اردبیل،معاونت هماهنگی و برنامه ریزی،1377.
 11)کار،مهرانگیز.زنان در بازار کار ایران.تهران: روشنگران،1373.
 12)مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری.زن،توسعه و تعدد نقش ها. تهران: برگ زیتون،1380.
13)چایچی،پریچهر . بررسی موانع اشتغال زنان تحصیلکرده در تهران. تهران:سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران،1383.
14)جزنی،نسرین.”اموزش چندگونگی نیروی کار:قبول تفاوت ها،جلوگیری از تبعیض ها”. مجموعه مقالات دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی.تهران:برگزیده،1384.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

نقش مدیریت بازاریابی در جهانی شدن بازار فرهنگ ایران در word

 نقش مدیریت بازاریابی در جهانی شدن بازار فرهنگ ایران در word دارای 23 صفحه می …