Home / متفرقه / مقاله ارزیابی تنش گرما بر روی بعضی صفات فنولوژیکی در ژنوتیپهای مختلف گندم در word

مقاله ارزیابی تنش گرما بر روی بعضی صفات فنولوژیکی در ژنوتیپهای مختلف گندم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ارزیابی تنش گرما بر روی بعضی صفات فنولوژیکی در ژنوتیپهای مختلف گندم در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی تنش گرما بر روی بعضی صفات فنولوژیکی در ژنوتیپهای مختلف گندم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزیابی تنش گرما بر روی بعضی صفات فنولوژیکی در ژنوتیپهای مختلف گندم در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی تنش گرما بر روی بعضی صفات فنولوژیکی در ژنوتیپهای مختلف گندم در word :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

عباسعلی رحمت پور – دانشجویی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
محمدرضا داداشی – استادیار گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
سجاد طورانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه صنعتی شاهرود
افشین سلطانی – استاد گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور مطالعه بعضی صفات فنولوژیکی ژنوتیپهای مختلف گندم 1390 با – به تنش گرما، دو آزمایش جداگانه در سال زراعی 91 استفاده از ده ژنوتیپ گندم در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی باسه تکرار، در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس اجرا گردید.آزمایش اول در اواخر آذر ماه به عنوان شرایط مساعد و آزمایش دوم در اوائل بهمن ماه بهعنوان شرایط نامساعد محیطی کشت گردید. صفاتمورد بررسی شامل روز تا سنبلهدهی، روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی، مدت پرشدن دانه، سرعت پرشدن دانه، ماده خشک در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی و عملکرد دانه بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانسمرکب دو محیط نشان داد که ژنوتیپها و تاریخ کاشت اثر بسیار معنیداری بر صفات اندازهگیری شده داشتند. اثر متقابل ژنوتیپ و تاریخ کاشت برای کلیه صفات معنیدارشد، که نمایانگر واکنش متفاوت ژنوتیپها در تاریخهای کشت مختلف است. ژنوتیپهایN86.8. و 874 N بیشترین روز تا سنبله دهی و روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی را داشتند. بنابراین با تاخیر در تاریخ کاشت در اثر مواجه شدن با گرمای آخر فصل کلیه صفات به جز سرعت پرشدن دانه کاهش یافت. مقایسه میانگین صفات نشان داد، ژنوتیپ N.85.5 با داشتن بیشترین عملکرد دانه 4975/9کیلوگرم در هکتار) به علت ماده خشک تجمع یافته بالاتر برای منطقه گنبد کاووس توصیه میشود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

مقاله بررسی میزان سم دیازینون در رسوب رودخانه پلرود و گیاه آقطی در word

 مقاله بررسی میزان سم دیازینون در رسوب رودخانه پلرود و گیاه آقطی در word دارای …