Home / متفرقه / مقاله بررسی رابطه بین سبک های تفکر و سبک های انضباطی با رفتار اخلاقی مدیران در word

مقاله بررسی رابطه بین سبک های تفکر و سبک های انضباطی با رفتار اخلاقی مدیران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی رابطه بین سبک های تفکر و سبک های انضباطی با رفتار اخلاقی مدیران در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه بین سبک های تفکر و سبک های انضباطی با رفتار اخلاقی مدیران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی رابطه بین سبک های تفکر و سبک های انضباطی با رفتار اخلاقی مدیران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رابطه بین سبک های تفکر و سبک های انضباطی با رفتار اخلاقی مدیران در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
زبیده بختیاری – دانشجویی مدیریت آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان
علیرضا حیدرزادگان – عضو هیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی بین سبک های تفکر و سبک های انضباطی با رفتار اخلاقی در مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک شهر زاهدانمی باشد. روش انجام این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران مدارس ابتدایی شهر زاهدان (N=95) نفرمی باشد که بصورت نمونه گیری تصادفی 79 نفر آنها انتخاب شدند. در این پژوهش، ابزار گرد آوری داده ها، سه پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ- واگنر با ضریب آلفای کرونباخ 0/898 و پرسشنامه سبک های انضباطی اقتباس شده از سعیدی نژاد با ضریب آلفای 0/91 و پرسشنامه رفتار اخلاقی لوزیر با ضریب آلفای 0/72 می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها متناسب با سئوال های پژوهش از روش آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی )آزمون t تک متغیره، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون گام به گام و رگرسیون هم زمان) استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان دادند که سبک غالب مدیران جامعه مورد بررسی، سبک تفکر برون گرا می باشد. در بین سبک های انضباطی، سبک انضباطی مشارکتی بالاترین میانگین را به خود اختصاص داد. همچنین یافته ها نشان دادند که، بین سبک های تفکر و رفتار اخلاقی (به استثنای سبک جزئی نگر) رابطه معناداری وجود ندارد و همچنین بین سبک های انضباطی با رفتار اخلاقی (به استثنای سبک انضباطی تعاملی) رابطه معناداری وجودندارد. نتایج حاصل از رگرسیون هم زمان نشان دادند که هیچ کدام از متغیرهای سبک تفکر و سبک انضباطی نتوانستند از رفتار اخلاقی پیش بینیداشته باشند. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که بیشترین پیش بینی از رفتار اخلاقی را سبک جزئی نگر از سبک های تفکر داشتهاست و بیشترین پیش بینی از رفتار اخلاقی را سبک مشارکتی از سبک های انضباطی داشته است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

مقاله بررسی میزان سم دیازینون در رسوب رودخانه پلرود و گیاه آقطی در word

 مقاله بررسی میزان سم دیازینون در رسوب رودخانه پلرود و گیاه آقطی در word دارای …