Home / 2016 / اکتبر (page 10)

Monthly Archives: اکتبر 2016

مقاله آشکارسازی گرایش مکانی تغییرات پو شش جنگلی با استفاده از سنجش از دور(مطالعه موردی: شهرستان ملکشاهی) در word

 مقاله آشکارسازی گرایش مکانی تغییرات پو شش جنگلی با استفاده از سنجش از دور(مطالعه موردی: شهرستان ملکشاهی) در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله آشکارسازی گرایش مکانی تغییرات پو شش جنگلی با استفاده …

Read More »

مقاله مرمت بافت های فسوده مسکونی (نمونه مورد مطالعه: محدوده گوسفند میدان قزوین) در word

 مقاله مرمت بافت های فسوده مسکونی (نمونه مورد مطالعه: محدوده گوسفند میدان قزوین) در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مرمت بافت های فسوده مسکونی (نمونه مورد مطالعه: محدوده گوسفند میدان قزوین) در …

Read More »

مقاله بررسی انتقال حرارت در سیستم های گرمایشی از کف با استفاده از CFD در word

 مقاله بررسی انتقال حرارت در سیستم های گرمایشی از کف با استفاده از CFD در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی انتقال حرارت در سیستم های گرمایشی از کف با استفاده از …

Read More »

مقاله طراحی و سنتز کانستراکت بیانی ژن کلسیتونین انسانی نوترکیب در ریزجلبکChlamydomonas Reinhardtii در word

 مقاله طراحی و سنتز کانستراکت بیانی ژن کلسیتونین انسانی نوترکیب در ریزجلبکChlamydomonas Reinhardtii در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله طراحی و سنتز کانستراکت بیانی ژن کلسیتونین انسانی نوترکیب در ریزجلبکChlamydomonas Reinhardtii در …

Read More »

مقاله بررسی سینماتیکی، دینامیکی و آنالیز ژاکوبی ربات موازی الکترونیوماتیکی استوارتdof)6) و ارائه مدل جامع فضای حالت برای اهداف کنترلی در word

 مقاله بررسی سینماتیکی، دینامیکی و آنالیز ژاکوبی ربات موازی الکترونیوماتیکی استوارتdof)6) و ارائه مدل جامع فضای حالت برای اهداف کنترلی در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی سینماتیکی، دینامیکی و آنالیز ژاکوبی …

Read More »

مقاله بررسی کیفیت میکروبی بستنی های سنتی، صنعتی، یخی و یخمک های عرضه شده در سطح شهر کرمانشاه در سال 1389 در word

 مقاله بررسی کیفیت میکروبی بستنی های سنتی، صنعتی، یخی و یخمک های عرضه شده در سطح شهر کرمانشاه در سال 1389 در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی کیفیت میکروبی بستنی های …

Read More »

مقاله بررسی تاثیر روشهای مختلف مدیریت علفهای هرز برهزینه های تولید برنج در word

 مقاله بررسی تاثیر روشهای مختلف مدیریت علفهای هرز برهزینه های تولید برنج در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی تاثیر روشهای مختلف مدیریت علفهای هرز برهزینه های تولید برنج در word  کاملا …

Read More »

مقاله تعیین شدیدترین ترسالی ها وخشکسالی های استان کردستان دردوره های زمانی سه ماهه، یکساله و دوساله با استفاده از نمایه بارش استاندارد ( SPI ) در word

 مقاله تعیین شدیدترین ترسالی ها وخشکسالی های استان کردستان دردوره های زمانی سه ماهه، یکساله و دوساله با استفاده از نمایه بارش استاندارد ( SPI ) در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله …

Read More »

مقاله روشی سازگار برای آشکارسازی لبه با استفاده از مدل سازی فازی تحلیل چندمقیاسی در شبکیه چشم انسان در word

 مقاله روشی سازگار برای آشکارسازی لبه با استفاده از مدل سازی فازی تحلیل چندمقیاسی در شبکیه چشم انسان در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله روشی سازگار برای آشکارسازی لبه با استفاده از …

Read More »

مقاله پرآزاری قارچSeptoria tritici بر روی ژنهای مقاومت به لکه برگی سپتوریایی در گندم در word

 مقاله پرآزاری قارچSeptoria tritici بر روی ژنهای مقاومت به لکه برگی سپتوریایی در گندم در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله پرآزاری قارچSeptoria tritici بر روی ژنهای مقاومت به لکه برگی سپتوریایی در …

Read More »