Home / admin

admin

عوامل موثر مکانیابی منطقه مرزی مهران به عنوان یک منطقه مهم در روابط سیاسی واقتصادی ومراودات با کشور عراق با تأکید بر بازارچه های مرزی در word

 عوامل موثر مکانیابی منطقه مرزی مهران به عنوان یک منطقه مهم در روابط سیاسی واقتصادی ومراودات با کشور عراق با تأکید بر بازارچه های مرزی در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد عوامل موثر …

Read More »

مقاله چابک سازی سازمانی برای توانمندسازی نیروی انسانی در مدیریت جهادی کشور در word

 مقاله چابک سازی سازمانی برای توانمندسازی نیروی انسانی در مدیریت جهادی کشور در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله چابک سازی سازمانی برای توانمندسازی نیروی انسانی در مدیریت جهادی کشور در word  کاملا …

Read More »

مقاله اثر نانو ساختارهای فلزی برعملکرد راندمان صفحات خورشیدی در word

 مقاله اثر نانو ساختارهای فلزی برعملکرد راندمان صفحات خورشیدی در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اثر نانو ساختارهای فلزی برعملکرد راندمان صفحات خورشیدی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقاله بررسی تاثیر دینامیکی بر ظرفیت باربری پی نواری واقع بر حفره زیر زمینی در خاک رس در word

 مقاله بررسی تاثیر دینامیکی بر ظرفیت باربری پی نواری واقع بر حفره زیر زمینی در خاک رس در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی تاثیر دینامیکی بر ظرفیت باربری پی نواری واقع …

Read More »

مقاله تأثیر مقادیر مختلف و زمان محلولپاشی FeدرEDDHA بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در word

 مقاله تأثیر مقادیر مختلف و زمان محلولپاشی FeدرEDDHA بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تأثیر مقادیر مختلف و زمان محلولپاشی FeدرEDDHA بر عملکرد و اجزای عملکرد …

Read More »

مقاله بررسی میزان سم دیازینون در رسوب رودخانه پلرود و گیاه آقطی در word

 مقاله بررسی میزان سم دیازینون در رسوب رودخانه پلرود و گیاه آقطی در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی میزان سم دیازینون در رسوب رودخانه پلرود و گیاه آقطی در word  کاملا …

Read More »

مقاله پروژه کارآفرینی خشک کردن ذرت در word

 مقاله پروژه کارآفرینی خشک کردن ذرت در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله پروژه کارآفرینی خشک کردن ذرت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

مقاله اثر کاهش مصرف آب و نیتروژن در مدیریت رشد چمن اسپورت در word

 مقاله اثر کاهش مصرف آب و نیتروژن در مدیریت رشد چمن اسپورت در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اثر کاهش مصرف آب و نیتروژن در مدیریت رشد چمن اسپورت در word  کاملا …

Read More »

Liquid fuel obtained from ethylene conversion over HدرSAPOدر34 catalyst در word

 Liquid fuel obtained from ethylene conversion over HدرSAPOدر34 catalyst در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد Liquid fuel obtained from ethylene conversion over HدرSAPOدر34 catalyst در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر پیادهسازی مدیریت دانش در word

 بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر پیادهسازی مدیریت دانش در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر پیادهسازی مدیریت دانش در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »