Home / هنر

هنر

بررسی وضعیت آموزش هنر موسیقی در حیطه آموزش رسمی كشور در word

 بررسی وضعیت آموزش هنر موسیقی در حیطه آموزش رسمی كشور در word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی وضعیت آموزش هنر موسیقی در حیطه آموزش رسمی كشور در word  کاملا فرمت …

Read More »

كارگاه های چوب صنایع دستی و بررسی استانداردهای آموزشی آنها در word

 كارگاه های چوب صنایع دستی و بررسی استانداردهای آموزشی آنها در word دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد كارگاه های چوب صنایع دستی و بررسی استانداردهای آموزشی آنها در word  کاملا فرمت …

Read More »

بررسی نقاشی معاصر ایران در word

 بررسی نقاشی معاصر ایران در word دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی نقاشی معاصر ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

بررسی هنرهای سنتی ایران در word

 بررسی هنرهای سنتی ایران در word دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی هنرهای سنتی ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. …

Read More »

بررسی مبحث صدا و فن بیان برای بازیگر در word

 بررسی مبحث صدا و فن بیان برای بازیگر در word دارای 178 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی مبحث صدا و فن بیان برای بازیگر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »

بررسی فلسفه زیبایی شناسی از دیدگاه فمینیستی در word

 بررسی فلسفه زیبایی شناسی از دیدگاه فمینیستی در word دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی فلسفه زیبایی شناسی از دیدگاه فمینیستی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

صنایع دستی و بررسی هنرهای سنتی ایران در word

 صنایع دستی و بررسی هنرهای سنتی ایران در word دارای 340 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد صنایع دستی و بررسی هنرهای سنتی ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »

روش های نوین تجارت فرش در word

 روش های نوین تجارت فرش در word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد روش های نوین تجارت فرش در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

بررسی شاعر و پهلوان در شاهنامه در word

 بررسی شاعر و پهلوان در شاهنامه در word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی شاعر و پهلوان در شاهنامه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »

بررسی اکپرسیونیسم انتزاعی در word

 بررسی اکپرسیونیسم انتزاعی در word دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی اکپرسیونیسم انتزاعی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه …

Read More »