Breaking News
Home / علوم پايه

علوم پايه

تغییرات و تركیبات ایمیدازولی در دانه های در حال رویش سویا تحت اثر تنش شوری اسمزی و ژیبرلین در word

 تغییرات و تركیبات ایمیدازولی در دانه های در حال رویش سویا تحت اثر تنش شوری اسمزی و ژیبرلین در word دارای 83 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تغییرات و تركیبات ایمیدازولی در دانه های در حال …

Read More »

رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی واجرایی دانشكده های تربیت بدنی دانشگاه های كشور – ارائه ی الگو در word

 رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی واجرایی دانشكده های تربیت بدنی دانشگاه های كشور – ارائه ی الگو در word دارای 300 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد رابطه …

Read More »

بررسی ریاضی(سیستم اعداد مانده‌ای) در word

 بررسی ریاضی(سیستم اعداد مانده‌ای) در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی ریاضی(سیستم اعداد مانده‌ای) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

تكنولوژی استفاده از ازن در گندزدایی آب فاضلاب در word

 تكنولوژی استفاده از ازن در گندزدایی آب فاضلاب در word دارای 111 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تكنولوژی استفاده از ازن در گندزدایی آب فاضلاب در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

بررسی میدان مغناطیسی زمین در word

 بررسی میدان مغناطیسی زمین در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی میدان مغناطیسی زمین در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

بررسی تابع متغیر مختلط 1 در word

 بررسی تابع متغیر مختلط 1 در word دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تابع متغیر مختلط 1 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این …

Read More »

بررسی سیستم اندازهگیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهراندر 1382 در word

 بررسی سیستم اندازهگیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهراندر 1382 در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی سیستم اندازهگیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهراندر 1382 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »