Home / مديريت بازرگاني

مديريت بازرگاني

پایان نامه بررسی برنامه ریزی و کنترل تولید در نورد آلومینیوم در word

 پایان نامه بررسی برنامه ریزی و کنترل تولید در نورد آلومینیوم در word دارای 131 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پایان نامه بررسی برنامه ریزی و کنترل تولید در نورد آلومینیوم در word  …

Read More »

مقاله شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی در word

 مقاله شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی در word دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت …

Read More »

مقاله بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات در word

 مقاله بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات در word دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات …

Read More »

پایان نامه بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور در word

 پایان نامه بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور در word دارای 185 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پایان نامه بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی و …

Read More »

مقاله رابطه متغیرهای کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران در word

 مقاله رابطه متغیرهای کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران در word دارای 210 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله رابطه متغیرهای کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در بازار …

Read More »

مقاله بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت در word

 مقاله بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت در word دارای 128 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت در word  …

Read More »