Home / file / پایان نامه ویژگی های شخصیتی مردان مصرف کننده داروهای روان پزشکی با مردان غیر مصرف کننده داروهای … در word

پایان نامه ویژگی های شخصیتی مردان مصرف کننده داروهای روان پزشکی با مردان غیر مصرف کننده داروهای … در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 پایان نامه ویژگی های شخصیتی مردان مصرف کننده داروهای روان پزشکی با مردان غیر مصرف کننده داروهای … در word دارای 107 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف پایان نامه ویژگی های شخصیتی مردان مصرف کننده داروهای روان پزشکی با مردان غیر مصرف کننده داروهای … در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پایان نامه ویژگی های شخصیتی مردان مصرف کننده داروهای روان پزشکی با مردان غیر مصرف کننده داروهای … در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پایان نامه ویژگی های شخصیتی مردان مصرف کننده داروهای روان پزشکی با مردان غیر مصرف کننده داروهای … در word :

توضیحات:

پایان نامه ویژگی های شخصیتی مردان مصرف کنندهداروهای روان پزشکی با مردان غیر مصرف کننده داروهای روانپزشکی، در قالب فایل

pdf

و در حجم 107

صفحه که برای نخستین بار از طریق فرافایل در اینترنت قرار می گیرد.

تاریخ دفاع این پایان نامه مربوط به سال1393 می باشد.

چکیده

عنوان این تحقیق مقایسه صفات

ش

خصیتی مردان مصرف کننده داروهای روانپزشکی با مردانغیر مصرف کننده داروهای روانپزشکی در شهرستان … است که هدف از اجرای این تحقیق مقایسه بینمردان مصرف کننده داروهای روانپزشکی با مردان غیر مصرف کننده داروهای روانپزشکی ازنظر روان نژندی ، برون گرایی، انعطاف پذیری ، خوشایندی یا با وجدان بودن می باشد .در این تحقیق از پرسشنامه نئوفرم کوتاه استفاده شده است که جامعه آماری آن کلیه مردانبزرگسال 15 تا 60 ساله مراجعه کننده به مطلب های اعصاب و روان شهرستان … می باشد و نمونه آماری 200 نفر که 100 نفر مصرف کننده داروهای روان پزشکی و 100 نفر غیر مصرفکننده داروهای روان پزشکی بصورت تصادفی انتخاب شده اند. درارتباط با فرضیه های بررسیشده نتایج نشان داد که روان نژندی و برون گرایی انعطاف پذیری مردان مصرف کننده دارد. ولیخوشایندی و با وجدان بودن مردان مصرف کننده داروهای روان پزشکی با مردان غیرمصرف کنندهتفاوت معنی داری وجود ندارد.

پایان نامه ویژگی های شخصیتی مردان مصرف کننده داروهای روان پزشکی با مردان غیر مصرف کننده داروهای … در word
فهرستمطالب:

چکیده

فصل اول : کلیات

مقدمه

بیان مساله

ضرورت انجام تحقیق

اهداف پژوهش

سوال های تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعاریف متغیرها و اصطلاحات :

الف ) تعاریف مفهومی ( نظری)

ب) تعاریف عملی ( عملیاتی)

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه

تعاریف شخصیت

داروهای روان پزشکی

آنتاگونیت گیرنده

آدرنرژیک

آنتاگونیست گیرنده بتا آدرنرژیک :

آنتی کولینرژیک ها و آمانتادین

آنتی هیستامین ها

باربیتوراتها

بنزودیازپین ها

باپروپیون

باسپیرون

مهارکننده های کانال کلسیم

مهارکننده های کولینستراز و ممانتین

آگونیست های گیرنده دوپامین و شکل مقدماتی

لاموتریژن

لیستیوم

مهارکننده های مونو آمین اکسیداز

مهارکننده های فسفودی استراز

ضدجنون های آتیپیک

سمپاتومیمتیک ها

هورمونهای تیروئید

ترازودون

سه حلقه ای ها و چهارحلقه ای ها

والپروئیت

یوهمبین

رویکردهای شخصیت

رویکردروانکاوی

سطوحشخصیت

ساختارشخصیت

آلفرد آدلر

کارنهورنای

اریکفروم

هنریموری

رویکرد عمر

رویکردصنعت

رابرت مک کری و پل کاستا

آرنولد باس و رابرت پلامین

رویکردانسان گرایی

آبراهاممزلو

رویکردرفتاری

رویکردیادگیری اجتماعی

نظریههای شخصیت

ازدیدگاه وجودی

از دیدگاه گشتالتی

از دیدگاه رفتار درمانی عقلانی –هیجانی

از دیدگاه چند فرهنگی

پنج فاکتور شخصیت تست نئو و جنبه های آن

روان رنجور خویی

برون گرایی

باز بودن انعطاف پذیری

توافق

وجدانی بودن

تحقیقات انجام شده در ایران

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

فصل سوم : روش انجام تحقیق

مقدمه

اعتبار و روایی

NEOFFI

نمره گذاری فرم کوتاه

روش پژوهش

جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری

روش اجرا

پرسشنامه گردآوری داده ها

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

تجزیه و تحلیل فرضیه های

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری ( پیشنهادها)

مقدمه

فرضیهتحقیق پس از بررسی محقق

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادها مبتنی بر نتایج تحقیق

پیشنهاد ها مبتنی برتجارب محقق

منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

برنامه ریزی در صنعت گردشگری وبیان موانع پیش روی این صنعت در word