مقاله مدل DEA با داده کیفی در word

 مقاله مدل DEA با داده کیفی در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مدل DEA با داده کیفی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

مقاله بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر سودآوری آتی و نسبت قیمت به ارزش دفتری سهام (در بورس اوراق بهادار تهران) در word

 مقاله بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر سودآوری آتی و نسبت قیمت به ارزش دفتری سهام (در بورس اوراق بهادار تهران) در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی …

Read More »

مقاله PARTICIPATORY IRRIGATION NETWORK MANAGEMENT A CASE STUDY IN QAZVIN در word

 مقاله PARTICIPATORY IRRIGATION NETWORK MANAGEMENT A CASE STUDY IN QAZVIN در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله PARTICIPATORY IRRIGATION NETWORK MANAGEMENT A CASE STUDY IN QAZVIN در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مقاله ارزیابی دو نوع قلمه کار نیشکر متداول در ایران در word

 مقاله ارزیابی دو نوع قلمه کار نیشکر متداول در ایران در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ارزیابی دو نوع قلمه کار نیشکر متداول در ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مقاله بررسی آزمایشگاهی اندرکنش موج و دیوار دریایی با استقرار موجشکن مستغرق در جلوی دیوار در word

 مقاله بررسی آزمایشگاهی اندرکنش موج و دیوار دریایی با استقرار موجشکن مستغرق در جلوی دیوار در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی آزمایشگاهی اندرکنش موج و دیوار دریایی با استقرار موجشکن مستغرق …

Read More »

مقاله The histological study of ovarian development of Cichlasoma nigrofasciatum در word

 مقاله The histological study of ovarian development of Cichlasoma nigrofasciatum در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله The histological study of ovarian development of Cichlasoma nigrofasciatum در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مقاله Application of biological sludge of petrochemical industry as an organic fertilizer for cultivation of plants در word

 مقاله Application of biological sludge of petrochemical industry as an organic fertilizer for cultivation of plants در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Application of biological sludge of petrochemical industry as an organic …

Read More »

مقاله تدوین استراتژی های توسعه پایدار گردشگری استان اردبیل با استفاده از تحلیل SWOT و ماتریس ارزیابی QSPM در word

 مقاله تدوین استراتژی های توسعه پایدار گردشگری استان اردبیل با استفاده از تحلیل SWOT و ماتریس ارزیابی QSPM در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تدوین استراتژی های توسعه پایدار گردشگری استان اردبیل …

Read More »

مقاله The Morphology and Wettability of PDLLA/Al2O3 Nanocomposite Scaffolds در word

 مقاله The Morphology and Wettability of PDLLA/Al2O3 Nanocomposite Scaffolds در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله The Morphology and Wettability of PDLLA/Al2O3 Nanocomposite Scaffolds در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقاله ارزیابی و رتبه بندی صنایع آب معدنی با بکارگیریAHPفازی وvikor در word

 مقاله ارزیابی و رتبه بندی صنایع آب معدنی با بکارگیریAHPفازی وvikor در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ارزیابی و رتبه بندی صنایع آب معدنی با بکارگیریAHPفازی وvikor در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »