مقاله ارزیابی متوازن ؛رویکرد جدید استراتژی مدیریت در word

 مقاله ارزیابی متوازن ؛رویکرد جدید استراتژی مدیریت در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ارزیابی متوازن ؛رویکرد جدید استراتژی مدیریت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

مقاله نوآوری حلقه گم شده در گرایش کارآفرینانه و افزایش عملکرد در شرکتهای کوچک و متوسط (SME’s) در word

 مقاله نوآوری حلقه گم شده در گرایش کارآفرینانه و افزایش عملکرد در شرکتهای کوچک و متوسط (SME’s) در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله نوآوری حلقه گم شده در گرایش کارآفرینانه و افزایش …

Read More »

مقاله تبیین نقش مدل سازی ریاضی در مدیریت گلخانه و پیش بینی و طرح ریزی تولید در word

 مقاله تبیین نقش مدل سازی ریاضی در مدیریت گلخانه و پیش بینی و طرح ریزی تولید در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تبیین نقش مدل سازی ریاضی در مدیریت گلخانه و پیش …

Read More »

مقاله بررسی محدودیت ها و پتانسیل های تولید پسته در دهستان های شهرستان سیرجان با استفاده از GIS در word

 مقاله بررسی محدودیت ها و پتانسیل های تولید پسته در دهستان های شهرستان سیرجان با استفاده از GIS در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی محدودیت ها و پتانسیل های تولید پسته …

Read More »

نقش ارگ ها و قلعه های تاریخی دوران اسلامی در شکل گیری شهرهای عراق در word

 نقش ارگ ها و قلعه های تاریخی دوران اسلامی در شکل گیری شهرهای عراق در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد نقش ارگ ها و قلعه های تاریخی دوران اسلامی در شکل گیری شهرهای …

Read More »

مقاله ارزیابی مقدماتی لاین های موتانت سویا در word

 مقاله ارزیابی مقدماتی لاین های موتانت سویا در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ارزیابی مقدماتی لاین های موتانت سویا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

ارائه ی مدلی جهت انتخاب بهترین راه کار شناسایی عوامل اثرگذار بر تخلف در بانکداری الکترونیک با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره ANPدرDEMATEL در word

 ارائه ی مدلی جهت انتخاب بهترین راه کار شناسایی عوامل اثرگذار بر تخلف در بانکداری الکترونیک با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره ANPدرDEMATEL در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ارائه ی مدلی …

Read More »

مقاله بازسازی موفقیت آمیز نازل های توربوشارژرهای GE ساخته شده از سوپرآلیاژ IN713 C در word

 مقاله بازسازی موفقیت آمیز نازل های توربوشارژرهای GE ساخته شده از سوپرآلیاژ IN713 C در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بازسازی موفقیت آمیز نازل های توربوشارژرهای GE ساخته شده از سوپرآلیاژ IN713 …

Read More »

مقاله تجزیه خوشه ای 30ژنوتیپ برنج لاین امیدبخش اصلاح شده و بومی براساس خصوصیات مختلف زراعی و فیزیولوژیکی در word

 مقاله تجزیه خوشه ای 30ژنوتیپ برنج لاین امیدبخش اصلاح شده و بومی براساس خصوصیات مختلف زراعی و فیزیولوژیکی در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تجزیه خوشه ای 30ژنوتیپ برنج لاین امیدبخش اصلاح …

Read More »

مقاله بکارگیری تکنیک هم جوشی داده ها در تخمین زمان انتظار خودرو جهت سوختگیری در word

 مقاله بکارگیری تکنیک هم جوشی داده ها در تخمین زمان انتظار خودرو جهت سوختگیری در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بکارگیری تکنیک هم جوشی داده ها در تخمین زمان انتظار خودرو جهت …

Read More »