مشارکت در بافت فرسوده، شهر سنندج در word

 مشارکت در بافت فرسوده، شهر سنندج در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مشارکت در بافت فرسوده، شهر سنندج در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

مقاله Synthesis of conducting and magnetic nanocomposite of crossدرlinked aniline sulfide resin در word

 مقاله Synthesis of conducting and magnetic nanocomposite of crossدرlinked aniline sulfide resin در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Synthesis of conducting and magnetic nanocomposite of crossدرlinked aniline sulfide resin در word  کاملا …

Read More »

مقاله Preparation and Characterization of Polyaniline Nanocomposite using PVA and DHSNa as Surfactants in Aqueous Media در word

 مقاله Preparation and Characterization of Polyaniline Nanocomposite using PVA and DHSNa as Surfactants in Aqueous Media در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Preparation and Characterization of Polyaniline Nanocomposite using PVA and DHSNa …

Read More »

مقاله مقایسه پارامترهای ورودی روش تجربی RMi و نرم افزار UDEC در تحلیل رفتار پایداری و انتخاب نگهداری توده سنگ اطراف تونل قمرود در word

 مقاله مقایسه پارامترهای ورودی روش تجربی RMi و نرم افزار UDEC در تحلیل رفتار پایداری و انتخاب نگهداری توده سنگ اطراف تونل قمرود در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مقایسه پارامترهای ورودی …

Read More »

تحلیل کارکردگرایانه غزلیات حافظ در word

 تحلیل کارکردگرایانه غزلیات حافظ در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحلیل کارکردگرایانه غزلیات حافظ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : در …

Read More »

مقاله تاثیرآنتی هیپرگلیسمیك و آنتی هیپرلیپیدمیك عصاره الكلی زغال اخته (Cornus mas) در موش های دیابتی و مقایسه آن با داروی گلی بن كلامید در word

 مقاله تاثیرآنتی هیپرگلیسمیك و آنتی هیپرلیپیدمیك عصاره الكلی زغال اخته (Cornus mas) در موش های دیابتی و مقایسه آن با داروی گلی بن كلامید در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تاثیرآنتی هیپرگلیسمیك …

Read More »

مقاله بهبود چارچوب تعیین مدل دانشجو در سیستم شبه آموزشی با استفاده از NدرArmed bandit و آتوماتای یادگیر در word

 مقاله بهبود چارچوب تعیین مدل دانشجو در سیستم شبه آموزشی با استفاده از NدرArmed bandit و آتوماتای یادگیر در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بهبود چارچوب تعیین مدل دانشجو در سیستم شبه …

Read More »

Synthesis of Dendrimerدرlike Ethylene and Methyl Methacrylate Copolymer in Weakly Coordinating Medium Using LTM Catalyst در word

 Synthesis of Dendrimerدرlike Ethylene and Methyl Methacrylate Copolymer in Weakly Coordinating Medium Using LTM Catalyst در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد Synthesis of Dendrimerدرlike Ethylene and Methyl Methacrylate Copolymer in Weakly Coordinating Medium …

Read More »

مقاله Impaired Resting State Networks in Temporal Lobe Epilepsy: A Resting State fMRI Study در word

 مقاله Impaired Resting State Networks in Temporal Lobe Epilepsy: A Resting State fMRI Study در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Impaired Resting State Networks in Temporal Lobe Epilepsy: A Resting State fMRI …

Read More »

بالانس خط مونتاژ چند نفره با در نظر گرفتن زمان توالی فعالیتها در word

 بالانس خط مونتاژ چند نفره با در نظر گرفتن زمان توالی فعالیتها در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بالانس خط مونتاژ چند نفره با در نظر گرفتن زمان توالی فعالیتها در word  کاملا …

Read More »