مقاله Design of microstrip lowpass filter with sharp rollدرoff using elliptical and Tدرshaped resonators در word

 مقاله Design of microstrip lowpass filter with sharp rollدرoff using elliptical and Tدرshaped resonators در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Design of microstrip lowpass filter with sharp rollدرoff using elliptical and Tدرshaped …

Read More »

مقاله تعیین واکنش فنولوژی ژنوتیپ های بهاره كلزا (.Brassica napus L) به تاریخ كاشت، دما و فتوپریود در word

 مقاله تعیین واکنش فنولوژی ژنوتیپ های بهاره كلزا (.Brassica napus L) به تاریخ كاشت، دما و فتوپریود در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تعیین واکنش فنولوژی ژنوتیپ های بهاره كلزا (.Brassica napus …

Read More »

مقاله تحلیلی بر جایگاه اقتصاد دانش محور در آموزش عالی و اشتغال (چالش ها، فرص تها و چشماندازها) در word

 مقاله تحلیلی بر جایگاه اقتصاد دانش محور در آموزش عالی و اشتغال (چالش ها، فرص تها و چشماندازها) در word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تحلیلی بر جایگاه اقتصاد دانش محور در آموزش …

Read More »

تحلیل زمانی و مکانی فصول بارشی استان خراسان شمالی در word

 تحلیل زمانی و مکانی فصول بارشی استان خراسان شمالی در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحلیل زمانی و مکانی فصول بارشی استان خراسان شمالی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقاله بررسی اشکال نوین بزهکاری نوجوانان و جوانان با تاکید برراهبردهای پیش گیرانه در word

 مقاله بررسی اشکال نوین بزهکاری نوجوانان و جوانان با تاکید برراهبردهای پیش گیرانه در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی اشکال نوین بزهکاری نوجوانان و جوانان با تاکید برراهبردهای پیش گیرانه در …

Read More »

مقاله تحلیل و بررسی عملکرد اتلاف انرژی سازه های متکی بر جداساز ارتعاشی LRB در word

 مقاله تحلیل و بررسی عملکرد اتلاف انرژی سازه های متکی بر جداساز ارتعاشی LRB در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تحلیل و بررسی عملکرد اتلاف انرژی سازه های متکی بر جداساز ارتعاشی …

Read More »

بررسی تاثیر مقدار تقویت کننده و دمای تفجوشی روی استحکام فشاری کامپوزیت Al/Al2O3 در word

 بررسی تاثیر مقدار تقویت کننده و دمای تفجوشی روی استحکام فشاری کامپوزیت Al/Al2O3 در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تاثیر مقدار تقویت کننده و دمای تفجوشی روی استحکام فشاری کامپوزیت Al/Al2O3 در …

Read More »

مقاله توسعه پایدار در بخش حمل و نقل کلانشهرها (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) در word

 مقاله توسعه پایدار در بخش حمل و نقل کلانشهرها (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله توسعه پایدار در بخش حمل و نقل کلانشهرها (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) در …

Read More »

مطالعه تاثیر الگوهای عددی بر نتایج هیدروگراف های روندیابی شده سیلاب در قیاس با نتایج مشاهداتی (مطالعه موردی رودخانه قره آقاج) در word

 مطالعه تاثیر الگوهای عددی بر نتایج هیدروگراف های روندیابی شده سیلاب در قیاس با نتایج مشاهداتی (مطالعه موردی رودخانه قره آقاج) در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مطالعه تاثیر الگوهای عددی بر نتایج …

Read More »

مقاله استفاده از الگوریتم رقابت استعماری برای زمان بندی پروژه با محدودیت منابع در word

 مقاله استفاده از الگوریتم رقابت استعماری برای زمان بندی پروژه با محدودیت منابع در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله استفاده از الگوریتم رقابت استعماری برای زمان بندی پروژه با محدودیت منابع در …

Read More »