مقاله اثر کاربرد گلدان و کیسه حجم های متفاوت بستر و روش های مختلف مدیریت تاج پوشش بر میزان تولید و کیفیت گل بریدنی رز در سیستم آبکشت در word

 مقاله اثر کاربرد گلدان و کیسه حجم های متفاوت بستر و روش های مختلف مدیریت تاج پوشش بر میزان تولید و کیفیت گل بریدنی رز در سیستم آبکشت در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل …

Read More »

تأثیر تغذیه برگی سولفات پتاسیم بر مقاومت به سرمای زمستانه جوانه های انگور رقم بیدانه قرمز در مرحله تکمیلی سازگاری در word

 تأثیر تغذیه برگی سولفات پتاسیم بر مقاومت به سرمای زمستانه جوانه های انگور رقم بیدانه قرمز در مرحله تکمیلی سازگاری در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تأثیر تغذیه برگی سولفات پتاسیم بر مقاومت …

Read More »

مقاله بهره گیری از سیستم استنتاج فازی در شناسایی خطای فرآیندهای پتروشیمی، بر پایه ی روش گراف جهت دار در word

 مقاله بهره گیری از سیستم استنتاج فازی در شناسایی خطای فرآیندهای پتروشیمی، بر پایه ی روش گراف جهت دار در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بهره گیری از سیستم استنتاج فازی در …

Read More »

آثار حقوقی حاکم بر انتقال مال مرهونه توسط راهن و مرتهن در word

 آثار حقوقی حاکم بر انتقال مال مرهونه توسط راهن و مرتهن در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد آثار حقوقی حاکم بر انتقال مال مرهونه توسط راهن و مرتهن در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

مقاله مطالعه میزان و ترکیبات اسانس گیاه دارویی بهلیمو در استفاده از خشککن جریان هوای گرم در word

 مقاله مطالعه میزان و ترکیبات اسانس گیاه دارویی بهلیمو در استفاده از خشککن جریان هوای گرم در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مطالعه میزان و ترکیبات اسانس گیاه دارویی بهلیمو در استفاده …

Read More »

بررسی تاثیر فناوری ارتباطات (با تکیه بر اینترنت وماهواره) برتضعیف باورها واعتقادات دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمان در word

 بررسی تاثیر فناوری ارتباطات (با تکیه بر اینترنت وماهواره) برتضعیف باورها واعتقادات دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمان در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تاثیر فناوری ارتباطات (با تکیه بر اینترنت وماهواره) برتضعیف …

Read More »

مقاله Preparation and Characterization of Protein Nanoparticles from Human Serum Albumin (HSA) as a Novel Drug Delivery System در word

 مقاله Preparation and Characterization of Protein Nanoparticles from Human Serum Albumin (HSA) as a Novel Drug Delivery System در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Preparation and Characterization of Protein Nanoparticles from Human …

Read More »

بررسی کاربرد رنگ در خلق فضاهای سرزنده شهری در word

 بررسی کاربرد رنگ در خلق فضاهای سرزنده شهری در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی کاربرد رنگ در خلق فضاهای سرزنده شهری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

مقاله سنجش ظرفیت پذیرش گردشگری رودخانه بابلرود با تاکید بر جامعه میهمان در word

 مقاله سنجش ظرفیت پذیرش گردشگری رودخانه بابلرود با تاکید بر جامعه میهمان در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله سنجش ظرفیت پذیرش گردشگری رودخانه بابلرود با تاکید بر جامعه میهمان در word  کاملا …

Read More »

مقاله Recognition of Control Chart Patterns Using Adaptive NeuroدرFuzzy Inference System and selected features در word

 مقاله Recognition of Control Chart Patterns Using Adaptive NeuroدرFuzzy Inference System and selected features در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Recognition of Control Chart Patterns Using Adaptive NeuroدرFuzzy Inference System and selected …

Read More »