Breaking News

مقاله بررسی و تحلیل اشتغال و بیکاری درشهرهای مرزی طی دوره های 1375و1385مطالعه موردی شهرستان مرزی جوانرود در word

 مقاله بررسی و تحلیل اشتغال و بیکاری درشهرهای مرزی طی دوره های 1375و1385مطالعه موردی شهرستان مرزی جوانرود در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی و تحلیل اشتغال و بیکاری درشهرهای مرزی طی …

Read More »

مقاله بررسی و کنترل خوردگی شینه های ژنراتور واحدهای نیروگاه شازند در word

 مقاله بررسی و کنترل خوردگی شینه های ژنراتور واحدهای نیروگاه شازند در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی و کنترل خوردگی شینه های ژنراتور واحدهای نیروگاه شازند در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

مقاله کاربردکودهای آلی و زیستی در زراعت دیم نخود در word

 مقاله کاربردکودهای آلی و زیستی در زراعت دیم نخود در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله کاربردکودهای آلی و زیستی در زراعت دیم نخود در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقاله Optimize the extraction of phenolic compounds of jujube (Ziziphus Jujube) using ultrasoundدرassisted extraction method در word

 مقاله Optimize the extraction of phenolic compounds of jujube (Ziziphus Jujube) using ultrasoundدرassisted extraction method در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Optimize the extraction of phenolic compounds of jujube (Ziziphus Jujube) using …

Read More »

مقاله آنالیز ارتعاش آزاد ورق های SدرFGMدرCoated و SدرFGMدرUndercoated با شرایط مرزی کلاسیک در word

 مقاله آنالیز ارتعاش آزاد ورق های SدرFGMدرCoated و SدرFGMدرUndercoated با شرایط مرزی کلاسیک در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله آنالیز ارتعاش آزاد ورق های SدرFGMدرCoated و SدرFGMدرUndercoated با شرایط مرزی کلاسیک در …

Read More »

مقاله بررسی چالشهای و ریسکهای مدیریت منابع انسانی در اجرای پروژه در word

 مقاله بررسی چالشهای و ریسکهای مدیریت منابع انسانی در اجرای پروژه در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی چالشهای و ریسکهای مدیریت منابع انسانی در اجرای پروژه در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

مقاله تخمین نقطه خیرگی انسان از روی ویژگی های هندسی دو چشم با استفاده از شبکه عصبی احتمالاتی در word

 مقاله تخمین نقطه خیرگی انسان از روی ویژگی های هندسی دو چشم با استفاده از شبکه عصبی احتمالاتی در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تخمین نقطه خیرگی انسان از روی ویژگی های …

Read More »

مقاله بررسی و مقایسه خودپنداره در دانش آموزان دخترو پسر مدارس نمونه دولتی در word

 مقاله بررسی و مقایسه خودپنداره در دانش آموزان دخترو پسر مدارس نمونه دولتی در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی و مقایسه خودپنداره در دانش آموزان دخترو پسر مدارس نمونه دولتی در …

Read More »

تعیین رابطه بین عدالت آموزشی و بهبود انگیزه توفیق طلبی تحصیلی، با واسطه گری تعامل استاد و دانشجویان در word

 تعیین رابطه بین عدالت آموزشی و بهبود انگیزه توفیق طلبی تحصیلی، با واسطه گری تعامل استاد و دانشجویان در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تعیین رابطه بین عدالت آموزشی و بهبود انگیزه توفیق …

Read More »

مقاله اثرات تنش گرمایی برتولید مثل پستانداران ـ تاثیر تنش بر ماده ها در word

 مقاله اثرات تنش گرمایی برتولید مثل پستانداران ـ تاثیر تنش بر ماده ها در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اثرات تنش گرمایی برتولید مثل پستانداران ـ تاثیر تنش بر ماده ها در …

Read More »