مقاله Adaptive Team DecisionدرMaking by Performance Estimation of the DecisionدرMakers در word

 مقاله Adaptive Team DecisionدرMaking by Performance Estimation of the DecisionدرMakers در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Adaptive Team DecisionدرMaking by Performance Estimation of the DecisionدرMakers در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مقاله بررسی تکنولوژی مدرن نماهای دو پوسته DSF و تاثیرآن بر کاهش مصرف انرژی در ساختمان در word

 مقاله بررسی تکنولوژی مدرن نماهای دو پوسته DSF و تاثیرآن بر کاهش مصرف انرژی در ساختمان در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی تکنولوژی مدرن نماهای دو پوسته DSF و تاثیرآن بر …

Read More »

مقاله نقش الگوی اعتبارسنجی در بهبود کیفیت در آموزش عالی در word

 مقاله نقش الگوی اعتبارسنجی در بهبود کیفیت در آموزش عالی در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله نقش الگوی اعتبارسنجی در بهبود کیفیت در آموزش عالی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در اسیدکاری گسترده در word

 مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در اسیدکاری گسترده در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در اسیدکاری گسترده در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

بررسی پایداری شیب بدنه سدخاکی خیرآبادنیکشهر بااستفاده ازنرم افزارGEOدر SLOPE در word

 بررسی پایداری شیب بدنه سدخاکی خیرآبادنیکشهر بااستفاده ازنرم افزارGEOدر SLOPE در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی پایداری شیب بدنه سدخاکی خیرآبادنیکشهر بااستفاده ازنرم افزارGEOدر SLOPE در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

پیش بینی بیماری دیابت با استفاده از سیستم استنتاج فازی درعصبی تطبیقی ANFIS در word

 پیش بینی بیماری دیابت با استفاده از سیستم استنتاج فازی درعصبی تطبیقی ANFIS در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پیش بینی بیماری دیابت با استفاده از سیستم استنتاج فازی درعصبی تطبیقی ANFIS در …

Read More »

مقاله ژئوتوریسم رودخانه های حوضه ی ارس در شمال غرب ایران در word

 مقاله ژئوتوریسم رودخانه های حوضه ی ارس در شمال غرب ایران در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ژئوتوریسم رودخانه های حوضه ی ارس در شمال غرب ایران در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

فضای سایبر و تاثیر آن در خلق فضاهای معماری در word

 فضای سایبر و تاثیر آن در خلق فضاهای معماری در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فضای سایبر و تاثیر آن در خلق فضاهای معماری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقاله Glassy carbon electrode modified with a film of Nanodiamondدرgraphite/chitosan:Application to highly sensitive electrochemical determination of Azathioprine در word

 مقاله Glassy carbon electrode modified with a film of Nanodiamondدرgraphite/chitosan:Application to highly sensitive electrochemical determination of Azathioprine در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Glassy carbon electrode modified with a film of Nanodiamondدرgraphite/chitosan:Application …

Read More »

مقاله Calculation of Wind Shear Coefficient and Wind Energy Evaluation for Milnader, Iran در word

 مقاله Calculation of Wind Shear Coefficient and Wind Energy Evaluation for Milnader, Iran در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Calculation of Wind Shear Coefficient and Wind Energy Evaluation for Milnader, Iran در …

Read More »