مدیریت یکپارچه فضایی شهر وحکمروایی شایسته ازنظر اسلام در word

 مدیریت یکپارچه فضایی شهر وحکمروایی شایسته ازنظر اسلام در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مدیریت یکپارچه فضایی شهر وحکمروایی شایسته ازنظر اسلام در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

مقاله مقایسه عملکرد کششی دو تیغه خاکورز حفاظتی به منظور استفاده در یک ماشین چندکاره کشاورزی(کمبینات) در word

 مقاله مقایسه عملکرد کششی دو تیغه خاکورز حفاظتی به منظور استفاده در یک ماشین چندکاره کشاورزی(کمبینات) در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مقایسه عملکرد کششی دو تیغه خاکورز حفاظتی به منظور استفاده …

Read More »

پیشبینی قدرت انفجاری و سرعت انفجاری مواد منفجره با استفاده از خواصفیزیکی و پارامترهای مولکولی در word

 پیشبینی قدرت انفجاری و سرعت انفجاری مواد منفجره با استفاده از خواصفیزیکی و پارامترهای مولکولی در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پیشبینی قدرت انفجاری و سرعت انفجاری مواد منفجره با استفاده از خواصفیزیکی …

Read More »

تحلیل دینامیکی و طراحی کنترلگر برای سیستم سروو موتور DC کنترل شده با آرمیچر در word

 تحلیل دینامیکی و طراحی کنترلگر برای سیستم سروو موتور DC کنترل شده با آرمیچر در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحلیل دینامیکی و طراحی کنترلگر برای سیستم سروو موتور DC کنترل شده با …

Read More »

تحلیل مصرف انرژی و پتانسیل استفاده از انرژیهای تجدید پذیر در ده کشور با بیشترین مصارف انرژی در دنیا در word

 تحلیل مصرف انرژی و پتانسیل استفاده از انرژیهای تجدید پذیر در ده کشور با بیشترین مصارف انرژی در دنیا در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحلیل مصرف انرژی و پتانسیل استفاده از انرژیهای …

Read More »

مقاله بررسی عددی و غیرخطی نیروهای هیدرودینامیکی وارده بر یک سکوی دریایی ناشی از برخورد امواج جهت دار در word

 مقاله بررسی عددی و غیرخطی نیروهای هیدرودینامیکی وارده بر یک سکوی دریایی ناشی از برخورد امواج جهت دار در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی عددی و غیرخطی نیروهای هیدرودینامیکی وارده بر …

Read More »

مقاله تشخیص نقص در مدارهای آنالوگ با شبکه عصبی مصنوعی در word

 مقاله تشخیص نقص در مدارهای آنالوگ با شبکه عصبی مصنوعی در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تشخیص نقص در مدارهای آنالوگ با شبکه عصبی مصنوعی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مقاله طراحی و ساخت بلوک سقفی سبک ژئوگریدی با فناوری نانو ومصالح نوین جهت استفاده در سقف های ساختمانی در word

 مقاله طراحی و ساخت بلوک سقفی سبک ژئوگریدی با فناوری نانو ومصالح نوین جهت استفاده در سقف های ساختمانی در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله طراحی و ساخت بلوک سقفی سبک ژئوگریدی …

Read More »

مقاله Synthesis and structure of novel bipyridine type ligand.L L= N,?درbisدرpyridinدر2درylmethyleneدرnaphthaleneدر1,5درdiamine در word

 مقاله Synthesis and structure of novel bipyridine type ligand.L L= N,?درbisدرpyridinدر2درylmethyleneدرnaphthaleneدر1,5درdiamine در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Synthesis and structure of novel bipyridine type ligand.L L= N,?درbisدرpyridinدر2درylmethyleneدرnaphthaleneدر1,5درdiamine در word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

مقاله فضای مجازی و نابرابری های اجتماعی در word

 مقاله فضای مجازی و نابرابری های اجتماعی در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله فضای مجازی و نابرابری های اجتماعی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »