Home / متفرقه / مقاله انقلاب سبز با تأکید بر کشاورزی پایدار و توسعه کشاورزی پایدار در word

مقاله انقلاب سبز با تأکید بر کشاورزی پایدار و توسعه کشاورزی پایدار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انقلاب سبز با تأکید بر کشاورزی پایدار و توسعه کشاورزی پایدار در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انقلاب سبز با تأکید بر کشاورزی پایدار و توسعه کشاورزی پایدار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله انقلاب سبز با تأکید بر کشاورزی پایدار و توسعه کشاورزی پایدار در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله انقلاب سبز با تأکید بر کشاورزی پایدار و توسعه کشاورزی پایدار در word :

چکیده:

با توجه به افزایش جمعیت و کاهش روز افزون منابع تولید، کشاورزی سنتی که شامل شیوههای زراعی و نظام تولید قبل از ورود تکنولوژی به کشاورزی بر مبنای تعادل وتوازن های طبیعی و اکولوژی در طبیعت استوار بود، نمیتوانست جوابگوی تأمین غذای دنیا باشد. در دهه پنجاه میلادی با شروع انقلاب سبز در کشاورزی، نظام کشاورزی سنتی به سمت نظام کشاورزی فعلی حرکت کرد که مبتنی بر فنآوری های نوین، تأکید بر گونههای پربازده، مکانیزاسیون، مصرف علف کش ها، آفت کشها و کودهای شیمیایی میباشد. اهداف مورد انتظار از انقلاب سبز، تولید بالای محصولات کشاورزی با هدف تامین غذای مردم دنیا بود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، مقاله حاضر به ارائه اهداف کشاورزی پایدار و توسعه پایدار کشاورزی پرداخته است.

کلمات کلیدی:

انقلاب سبز، توسعه، پایدار، کشاورزی.

مقدمه:

در تدوام حیات انسانی، کشاورزی و تولیدات آن دارای نقش بنیادی است. در عرصه جهانی، نگرشی بر زمینههای تحولی

جوامع پیشرفته کنونی گویای آن است که منشأ توسعه یافتگی بسیاری از این ممالک، مازاد تولید در بخش کشاورزی بوده و در مراحل اولیه توسعه، مبناساز تحولات شده است .(6) تلاشهای مربوط به کشاورزی و توسعه روستایی پایدار حول سه محور اساسی قرار دارد که شامل امنیت غذایی، ایجاد اشتغال و درآمد در مناطق روستایی به منظور ریشه کن نمودن فقر و

حفظ منابع طبیعی و محیط زیست است(.(1 توسعه کشاورزی بایستی با اتکاء به امکانات و تکنولوژی موجود شکل یابد؛ از

نظر فنی مناسب، از نظر اقتصادی توجیهپذیر، از نظر اجتماعی قابل قبول و از نظر محیطی مطلوب باشد(.(5 از این رو در
راستای حفظ منابع خدادای و استفاده عقلایی از آن و هم چنین ایجاد تغییر مثبت در وضعیت کشاورزان و روستائیان،
ضرورت توجه به توسعه پایدار کشاورزی احساس میگردد که همواره نیز رشد و توسعه پایدار کشاورزی، یکی از شاخص-
ترین و مهمترین اهداف جمهوری اسلامی بوده است(.(2
پیشینه تحقیق:

گراهام (7)در کتاب خود با عنوان “توسعه پایدار کشاورزی و توسعه روستایی” به ارتباط بین این دو مقوله میپردازد و نقش

کشاورزی پایدار بر توسعه روستایی را مورد بحث قرار میدهد. موضوعات مورد بحث عبارتند از: ضرورت رفع نیازهای

اساسی بشر، توسعه پایدار کشاورزی، نقش محوری کشاورزی پایدار در توسعه پایدار روستایی و در نهایت معرفی یک استراتژی برای کشاورزی پایدار و توسعه روستایی.

علیپور و دیگران (3)، در پژوهشی تحت عنوان “دانش و گرایش محققان سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی نسبت

به کشاورزی پایدار”، به سنجش گرایش ذهنی و عملی محققان کشاورزی نسبت به مفهوم کشاورزی پایدار پرداخته است.
یافتههای تحقیق نشان داد جهتگیری تحقیقاتی پاسخگویان عمدتاً در جهت تدوین نیازها و مسائل تحقیقاتی در جهت رفع

مسائل و مشکلات بخش کشاورزی و نیز بهرهمندی از نظرات و همکاری محققان با تخصصها و رشتههای مختلف در انجام

این گونه فعالیتها بود. از نظر پاسخگویان، نتایج تحقیقات آنان پیامدهایی هم چون افزایش عملکرد در واحد سطح، حفظ تولیدات کشاورزی در دراز مدت، حفظ منابع طبیعی و کشاورزی و نیز افزایش تولید و درآمد کشاورزان را در بر داشته است.

قنبری و حمید برقی (4)، در پژوهشی با عنوان “چالشهای اساسی در توسعه پایدار کشاورزی ایران”، برخی از پتانسیلها و تنگناهای فراروی بخش کشاورزی کشور را در ارتباط با توسعه پایدار کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار میدهد و نتایج میگیرد که توسعه پایدار کشاورزی در کشورمان علاوه بر چالشهای جهانی با چالشها دیگری نیز مواجه است از جمله:
فرسایش شدید منابع خاك، هرز روی و عدم بهرهوری مناسب از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، تخریب پوشش گیاهی و

کاربرد غیر اصولی از منابع طبیعی، بالا بودن ضایعات محصولات کشاورزی، بیکاری در مناطق روستایی، دوگانگی در ساختار مناطق شهری و روستایی، مدیریت توسعه روستایی، امنیت سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی.

مشاهده میشود در تحقیقاتی که تاکنون در ایران و جهان صورت گرفته، اغلب موضوعاتی نظیر توسعه پایدار کشاورزی، شاخصها و الزامات آن را در دستور کار خود قرار دادهاند و در تحقیقات داخلی نیز کمتر به بررسی محتوای برنامههای کلان توسعه در ارتباط با توسعه پایدار کشاورزی پرداخته شده است. بررسی جایگاه توسعه پایدار در برنامههای توسعه به عنوان هدف اصلی تحقیق آن را از سایر پِژوهشهای انجام شده متمایز میسازد که میواند در راستای ارتقاء و توسعه فرهنگ

نظارت، ارزیابی و جهتدهی توسعه کشور مورد استفاده متولیان امر قرار گیرد.

کشاورزی پایدار انقلاب چهارم کشاورزی:

در طول عمر زمین، سه انقلاب در امر کشاورزی رخ داده که هر سه آنها ریشه ای و اساسی بوده اند. در هر یک از این
انقلابات تکنولوژی و آب و هوا رل اصلی را بازی کردهاند.

بطور حتم اهلی کردن گیاهان از شاخص ترین و برجسته ترین کاری بود که انسانها ی اولیه انجام داده و این انقلاب
اول در امر کشاورزی نام گزارده شد.

شناخت از وضعیت آب و هوا ،وسایل شخم و اسب ،سه ابزار مهم در انقلاب دوم کشاورزی بود ظهور ماشین آلات کشاورزی مخصوصاً تراکتور انقلاب سوم را رقم زد .

انقلاب چهارم ،این انقلاب روش پایه و اصلی کشاورزی که شخم زدن وزیر ورو کردن خاك است نفی می کند.
مؤسسه کشاورزی پاسیفیک روش جدیدی در کشاورزی ابداع و تجربه کرده است بنام ،کشت مستقیم بذر در خاك

بدون شخم زدن و بدون زیر ورو کردن خاك.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

Liquid fuel obtained from ethylene conversion over HدرSAPOدر34 catalyst در word

 Liquid fuel obtained from ethylene conversion over HدرSAPOدر34 catalyst در word دارای 4 صفحه می …