Home / متفرقه / مقاله بررسی چالشها و فرصتهای سرمایه گذاری در مناطق مرزی ایران مطالعات موردی( استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان ) در word

مقاله بررسی چالشها و فرصتهای سرمایه گذاری در مناطق مرزی ایران مطالعات موردی( استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان ) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی چالشها و فرصتهای سرمایه گذاری در مناطق مرزی ایران مطالعات موردی( استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان ) در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی چالشها و فرصتهای سرمایه گذاری در مناطق مرزی ایران مطالعات موردی( استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان ) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی چالشها و فرصتهای سرمایه گذاری در مناطق مرزی ایران مطالعات موردی( استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان ) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی چالشها و فرصتهای سرمایه گذاری در مناطق مرزی ایران مطالعات موردی( استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان ) در word :

چکیده

مناطق مرزی شرق و جنوب شرقی کشور از نقاط بسیار حساس و استراتژیکی هستند که بنا به دلایلی چون طبیعـت منـزوی، غیر حاصلخیز بودن، عرصه های کوهستانی و بیابانی، فقدان رفاه و انگیزه های لازم برای زندگی، همواره جزء آسیب پـذیرترین مناطق کشور به لحاظ اجتماعی و اقتصادی بوده اند. از سوی دیگر وجود پتانسیل های قوی نظیر در بر داشتن کیلومترها مـرز آبی، گمرك، نیروی کار جوان، برخورداری از معادن غنی و سایر موارد این مرزها را به بسترهایی مطلوب جهت حضور سـرمایه گذاران و رهانیدن ساکنین این استانها از بسیاری از مشکلات و معضلات ناشی از فقر و بیکاری تبدیل نموده است. در پـژوهش حاضر تحت عنوان چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری در مناطق مرزی با تمرکز بر دو استان مرزی سیستان و بلوچستان و هرمزگان، پژوهشگر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و مطالعات کتابخانه ای به شناسایی فرصت هـا و چالشـهای فـراروی سرمایه گذاران در این دو استان مرزی پرداخته و راهبردهایی چند جهت بهره گیری از فرصت ها و غلبه بر موانـع و تهدیـدات پیش روی سرمایه گذاری در این دو استان را ارائه و پیشنهاد نموده است.

واژگان کلیدی: چالش ، فرصت ، سرمایه گذاری ، سیستان و بلوچستان ، هرمزگان

مقدمه و چارچوب نظری تحقیق

سرمایه در معنای وسیع آن کالایی اقتصادی است که به طور بالقوه و یا بالفعل مولد کالای اقتصادی دیگـری اسـت و در کنـار عوامل دیگری نظیر خلاقیت، نیروی کار و فن آوری، مفهوم عینی در» سـرمایه گـذاری« مـی یابـد. سـرمایه گـذاری در واقـع بکارگیری عوامل یاد شده برای ایجاد یک صنعت، تجارت و یا خدمت است که بدین ترتیب می توان گفت سـرمایه گـذاری در کنار مواردی چون تجهیز و پس انداز، عوامل اصلی رشد و توسـعه و ارتقـاء سـطح درآمـدهای ملـی و بهبـود رفـاه اقتصـادی-

اجتماعی و فرهنگی جوامع می باشد. (موسوی، .(29 :1385 نکته دیگر آنکه گـر چـه وجـوه سـرمایه بـه تنهـایی حـلال همـه مشکلات توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع نمی باشند و لیکن کمبود و عدم بکارگیری صحیح منابع طی فرآیند هـا و فعالیت های اقتصادی و یا حتی عدم افزایش پیوسته مستمر سرمایه گذاری در جریان رشد و توسعه ملی منجـر بـه افـزایش مشکلات و تنگناهای اقتصادی- اجتماعی و در نهایت به مخاطره افتادن تکامل بلند مـدت حیـات اجتمـاعی تزلـزل فرهنـگ و گسترش فساد و فحشاء ناشی از فقر در جوامع می گردد. از این روی می توان از سرمایه و سرمایه گذاری به عنوان مهم تـرین ارکان تولید و عرضه خدمات و عنصر حیاتی در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و عمرانی دانست روند اجرایـی برنامـه هـای توسعه ملی در نهایت رشد و توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی دانست. (www.irxgold.com)

217

ھما ش م ی ی زی و ا ؛ چا ش و ر یا
30 و 31 فروردین – 1391 دانشگاه سیستان و بلوچستان
National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

بطور کلی سرمایه گذاری در برگیرنده دو گونه سرمایه گذاری داخلی و خارجی می باشد:

الف) سرمایه گذاری داخلی؛ به این معنا که اشخاص حقیقی و یا حقوقی تبعه یک کشور در درون نظام اقتصادی آن با استفاده از عوامل از پیش گفته یک فعالیت اقتصادی را سامان دهند .

ب) سرمایه گذاری خارجی؛ یعنی آن نوع از سرمایه گذاری که اشخاص غیر اتباع یک کشور یا اتباع یک کشور با بهره گیری از عوامـــل ســـرمایه ، فـــن آوری بـــا منشـــا خـــارجی یـــک فعالیـــت اقتصـــادی را در کشـــور میزبـــان ایجـــاد مـــی نمایند(.(www.daneshnameh.roshd.ir در حقیقت تقویت ارزشهای فرهنگی جامعه نسبت به نقـش سـرمایه گـذاری و احترام به کارآفرینان نقش بسزایی در بهبود زندگی اجتماعی و ایجاد بستر مناسب جهت توسعه تفکر علمی، نوآوری و تغیـرات فنی- سازمانی و تجهیز منابع مادی- انسانی و تقویت انگیزه های رشد و پیشرفت را دارا می باشد.

پیشینه تحقیق

با وجود اهمیت بی بدیل سرمایه گذاری در توسعه و شکوفایی اقتصادی، سیاستگذاری های مناسبی در خصوص ارتقای سـطح کمی و کیفی آن در کشورمان بویژه در مناطق مرزی صورت نپذیرفته است و عمده ترین تلاشهای مربوط بـه سـرمایه گـذاری معطوف به رهیافتهای تشویقی و تبلیغاتی و یا به عبارتی تقاضا محور بوده است.

روش شناسی

در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده پژوهش و تحقق رسالت آن مبنی بر بررسی چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری در مناطق مرزی ابتدا با بهره گیری از روش (توصیفی- تحلیلی ) و مد نظر قرار دادن اطلاعات ثانوی موجود (مطالعات کتابخانه ای) در رابطه با فرصت های و چالش های سرمایه گذاری موجود جهت جلب و جذب سرمایه گذاران به این مناطق، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند آنگاه به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه راهبرد های موثر با بهره گیری ازروش چارچوب جامع تدوین استراتژی به تحلیل محیط داخلی و خارجی منطقه فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید مورد شناسایی قرار گرفته و پس از تعیین اولویتها به منظور برطرف نمودن و تقلیل نقاط ضعف و تهدید و بهبود نقاط قوت و فرصت موجود راهبردهایی چند جهت توسعه سرمایه گذاری در این استان های مرزی ارائه می گردد.

نمودار شماره :(1) فرآیند انجام پژوهش

218

ھما ش م ی ی زی و ا ؛ چا ش و ر یا
30 و 31 فروردین – 1391 دانشگاه سیستان و بلوچستان
National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

معرفی مدل سوات

روش تجزیه و تحلیل SWOT مدل مدل موثر و مفیدی است که به شکلی منسجم و مـنظم در تـلاش اسـت تـا بـا تجزیـه و تحلیل شرایط محیط بیرونی و درونی و شناسایی هر یک از عوامـل قـوت، ضـعف، فرصـت و تهدیـد موجـود اسـتراتژی هـای متناسب با آن مقطع زمانی مشخص را به گونه ای روشن سازد که استراتژی های اثر بخش با حداکثر نمودن فرصت ها و قوت ها موجب به حداقل رسانیدن ضعف ها و تهدید ها شوند. نکته قابل توجه در این بین خاصیت پویایی شرایط محیطی (داخلی-

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

Liquid fuel obtained from ethylene conversion over HدرSAPOدر34 catalyst در word

 Liquid fuel obtained from ethylene conversion over HدرSAPOدر34 catalyst در word دارای 4 صفحه می …