Home / متفرقه / پیش بینی پورنوگرافی بر اساس روابط با والدین در word

پیش بینی پورنوگرافی بر اساس روابط با والدین در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پیش بینی پورنوگرافی بر اساس روابط با والدین در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پیش بینی پورنوگرافی بر اساس روابط با والدین در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پیش بینی پورنوگرافی بر اساس روابط با والدین در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پیش بینی پورنوگرافی بر اساس روابط با والدین در word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور پیش بینی پورنوگرافی براساس روابط با والدین دانش آموزان پسر می باشد. جامعه پژوهش حاضر، دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دزفول بودند. نمونه آماری در پژوهش حاضر تعداد 233 نفر از دانش آموزان پسر بودند که با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه پورنوگرافی وپرسشنامه دلبستگی نوجوان به والدین و همسالان بودند. در این پژوهش از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر روش های توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد)، از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان و گام به گام برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ارتباط با پدر با پورونوگرافی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین ارتباط با پدر بیشترین سهم را در تبیین و پیش بینی پورونوگرافی در دانش آموزان پسر داشته است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

Liquid fuel obtained from ethylene conversion over HدرSAPOدر34 catalyst در word

 Liquid fuel obtained from ethylene conversion over HدرSAPOدر34 catalyst در word دارای 4 صفحه می …