Home / ارتباطات / تحقیق بررسی مقایسه اخبار مربوط به زنان در دو سایت بی بی سی فارسی و واحد مرکزی خبر با تاکید بر نظریه برجسته سازی در word

تحقیق بررسی مقایسه اخبار مربوط به زنان در دو سایت بی بی سی فارسی و واحد مرکزی خبر با تاکید بر نظریه برجسته سازی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق بررسی مقایسه اخبار مربوط به زنان در دو سایت بی بی سی فارسی و واحد مرکزی خبر با تاکید بر نظریه برجسته سازی در word دارای 132 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی مقایسه اخبار مربوط به زنان در دو سایت بی بی سی فارسی و واحد مرکزی خبر با تاکید بر نظریه برجسته سازی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی مقایسه اخبار مربوط به زنان در دو سایت بی بی سی فارسی و واحد مرکزی خبر با تاکید بر نظریه برجسته سازی در word

فصل اول :کلیات تحقیق
مقدمه
1-1-    چکیده 
2-1-   مساله تحقیق   
3-1-  ضرورت و اهمیت خبر   
4-1-  اهداف تحقیق  
5-1- سوالات تحقیق 
6-1- فرضیات تحقیق 
فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر تحقیقات پیشین
1-2-    بررسی تحقیقات پیشین 
2-2- بررسی مقالات مرتبط با تحقیق   
3-2- مبانی نظری تحقیق 
فصل سوم : روش تحقیق
1-3-    مقدمه  
2-3-  روش تحقیق  
3-3-  واحد تحلیل  
4-3- جامعه آماری 
5-3- روش نمونه گیری 
فصل چهارم :یافته های تحقیق
1-4-    یافته های توصیفی    
2-4- یافته های تبیینی  
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد ها
1-5-    مروری بر پژوهش 
2-5- دستورالعمل کد گزاری  
فهرست منابع و ماخذ 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی مقایسه اخبار مربوط به زنان در دو سایت بی بی سی فارسی و واحد مرکزی خبر با تاکید بر نظریه برجسته سازی در word

1-    الطائی، محمد جوااد (1382). هویت و فرهنگ ملی، مطالعات راهبردی، پیش شماره 83-99

2-    اوگاوا، تسوتئو(1380) کاربرد تنظیم و برجسته سازی خبر (زهره بیدختی، مترجم) رسانه، 12(2). (نشر اثر اصلی بی تا)

3-    باروایز، پاتریک؛ ارنبرگ، باروایز(1378) . تلویزیون و مخاطبان آن. ( فرهاد رادپور، مترجم). تهران: مرکز تحقیقات، مطالعت و سنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.( نشر اصلی بی تا)

4-    باوند، هرمیداس(1377). چالش های برون مرزی و هویت ایرانی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، خرداد و تیر( 130-129)، 204-

5-    بدیعی، نعیم؛ قندی، حسین(1378). روزنامه نگاری نوین. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی

6-    بدیعی، نعیم(1376) ساختار اخبار خارجی در روزنامه های تهران. فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.(86-75)، 8 ، 4 و 3

7-    بروجردی علوی، مهدخت(1372). دروازبانی خبر چیست؟ دروازه بان کیست؟ رسانه 6 (1) ، 22-14

8-    تامپسون، جان(1380) . رسانه های مدرنیته( مسعود اوحدی) تهران: سروش

9-    توسلی، غلامعباس (1374) نظریه های جامعه شناسی، تهران: سمت

10-چلبی، مسعود (1375) جامعه شناسی نظم، تهران: نشر نی

11- چلبی، مسعود (ب1379) میزگرد وفاق اجتماعی، مطالعات ملی، 1(1) 39-28

12-حاجیانی، ابراهیم(1377). نارضایتی سیاسی در طبقه متوسط شهری ایران، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

13-حاجیان، ابراهیم(1379). تحلیل جامعه شناسی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه، مطالعات ملی، 2(3) 53-45

14-خانیکی، هادی(1376). فرهنگ جمعی و رسانه، تهران: سروش

15- خانیکی، هادی(1380). نقش رسانه در هویت بخشی، روزنامه همشهری، شماره 2506، 2505

16-دفلور، ملوین؛ اورت ای(1383)؛ شناخت ارتباط جمعی.(سیروس مرادی، مترجم). تهران، دانشکده صدا وسیما.( نشر اثر اصلی بی تا)

17-دییرینگ، جیمز؛ راجرز، اورت(1385). مبانی برجسته سازی رسانه ها( مهدی رشکیانی و علی اصغر کیا، مترجمان). تهران : انتشارات سازمان معین ادارات. (نشر اثر اصلی 1992)

18-دهشیری، محمد رضا (1379). جهانی شدن و هویت ملی، مطالعات ملی،2(5)، 36-22

19- رایف ، دانیل؛ لیسی، استفن؛ فیکو، فردریک جی.(1381). تحلیل پیامهای رسانه ای؛ کاربرد تحلیل محتوای کمی در تحقیق( مهدخت بروجردی علوی، مترجم). هران: سروش. (نشر اثر اصلی 1992)

20-روپسینگه، کومار(1379). مدرنیزاسیون و خشونت ( اصغر افتخاری، مترجم) تهران:نشر سفیر.( نشر اثر اصلی بی تا)

21-رهبر، عباسعلی( 1380). تاثیر عوامل ملی و مذهبی در افزایش مشارکت سیاسی جوانان دانشجو بر تاکید بر نقش صدا و سیما ، تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما

22- رضایی بایندر، محمد رضا( 1381) هویت فردی و فرهنگی در عصر ماهواره و ارتباطات جهانی، پژوهش و سنجش، 9 (31 و 30)، 72-

23- ساروخانی، باقر (1386) . روشهای تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

24- سورین ، ورنر؛ تانکارد، جیمز( 1381). نظریه های ارتباطات. ( علیرضا دهقان، مترجم) . تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ( نشر اثر اصلی بی تا)

25-سولیوان، تام او و دیگران(1385). مفاهیم کلیدی ارتباطات.( میر حسین رئیس زاده، مترجم). تهران: فصل نو.( نشر اثر اصلی بی تا)

26-شکرخواه ، یونس( 1381). خبر( چاپ هفتم) تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه

27-شولت، یان آرت( 1382). نگاهی مو شکافانه به پدیده جهانی شدن( مسعود کرباسیان، مترجم). تهران: علمی و فرهنگی.( نشر اثر اصلی بی تا)

28- ضیایی بیگدلی، محمدرضا(1385). حقوق بین الملی عمومی، تهران: کتابخانه گنج دانش

29-عنایت، حمید(1379). بنیاد فلسفی سیاسی در غرب، تهرانک نشر زمستان

30- گل محمدی، احمد(1380). جهانی شدن و بحران هویت، مطالعات ملی، 3(4)، 128-112

31-معتمد نژا، کاظم( 1379) . وسائل ارتباط جمعی. تهران : دانشگاه علامه طباطبایی

32- محسنیان راد، مهدی(1380) ارتباط شناسی، تهران: سروش

33-یانگ ، جین؛ استون، جرالد( 1382). نقش قدرتمند ارتباط میان فردی و برجسته سازی.( مریم بهادری، مترجم). رسانه، 14(2) 116-98 نشر اثر اصلی 2003

34-     dagenA Setting  Research(2007) . International  Agenda  Setting(Vo1,2pp. 70-84) New Orleans, OxfordUniversity Press

35-   Maxwell, E. Mc Combs(1981). The Agenda- setting Approach: WashingtonDC: U.S Sage publishers

36- Johnson, Allan(1997) . The Blackwell Dictionary of Sociology, New York, Blackwell publishers

1-3-2.پیام:

ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده ،مشروط بر آنکه در گیرنده پیام مشابهت معنی با معنی مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود .(محسنیان راد ،1378،ص 66)

دکتر علی اکبر فرهنگی نیز از این مقوله تحت عنوان ارتباط موثر نام می برد و می گوید

ارتباط موثر آن است که فرستنده بتواند منظور خود را به گیرنده پیام برساند .(فرهنگی ،1373،ص25)

لارسن نظری مشابه در این زمینه ارائه می دهد و می گوید

ارتباط دلالت بر فرد گرایی می کند که ار طریق آن یک سری معنی های نهفته شده در بطن یک پیام به طریقی نغییر می کند که معنی دریافت شده برابر با آنهایی است که شروع کننده پیام قصد آن را داشته است .(محسنیان راد ،1378،ص 45)

مبدا یا پیام دهنده می تواند شخص ،نوشته،تصاویر و یا حرکات فرد باشد و یا یک سازمان ارتباطی که برای انتقال اطلاعات به امکانات فنی و سازماندهی وسیع قبلی نیاز دارد

پیام ممکن است در قالب نوشتاری باشد و یا به صورت صورت امواج در هوا پراکنده شود و یا صرفا حرکات ساده دست و یا به شکل تکان دادن پرچم و یا علائم و نشانه هایی باشد که حاصل مفهومی خاص (مانند نگاه ، گفتار ) . مقصد ممکن است یک شنونده ،بیننده یا خواننده و یا یک گروه خاص اجتماعی باشد

از آنجایی که سخن گفتن ،آسانترین راه برای بیان مقصود فرستنده است ،اغالب ما تصور می کنیم که شیوایی بیان و نحوه ارائه پیام ما باعث تاثیر گذاری بر مخاطب شده است در صورتی که عموامل یا فاکتور های گوناگونی در این زمینه موثر هستند که در علم مدیریت به آن (اثرات هاله ای ) گفته می شود

در ارتباطات آنچه میان دو طرف مبادله می شود پیام است ، پیام عمدتا به آنچه نوشته و یا آنچه گفته می شود ،اطلاق می شود . اما باید توجه داشت که پیام فقط به نوشتار و گفتار خاتمه نمی باید .بخش عظیمی از پیامهایی که میان مردمان مبادله می شوند ،در کسوت گفتار و نوشتار در نمی آیند ،بلکه بیشتر اعمالی هستند که انجام می دهند و حرکاتی از آنها به ظهور می رسد

2-3-2محتوی پیام :

در زمینه محتوی پیام باید گفت یک پیام دارای عناصر و ساخت است به عنوان مثال در پخش یک خبر سایت های خبریی ،مجری – تصاویر ،نورپردازی و ;دارد که عناصر پیام را تشکیل می دهند و نحوه ارائه آنها ساخت پیام را تشکیل می دهند یعنی شیوه های کنار هم نهادن عناصر را ساخت می گویند .در تعریف کلی از محتوی برلو چنین می گوید

محتوی کتاب من شامل ، اظهاراتی است که مطرح می کنم ، اطلاعاتی است که عرضه می دارم و قضاوتی است که مورد نظر من است

در زمینه نقش محتوی پیام در رفتار و نگرشها هاولند طبق بررسیهای متعدد به این نتیجه رسیدکه اگر در یک پیام فقط از دلایل به نفع پیام استفاده شود ،در اشخاصی که نگرش اولیه آنان تفاوت زیادی با نگرش موجود در پیام ندارد ،بالاترین تغییر نگرش به وجود می آید

همچنین در مورد افرادی که دارای هوش بالایی هستند ،دلایل دو جانبه بهترین تاثیر را دارد ،در صورتی که افراد کم هوش در اثر شنیدن دلایل یک طرفه تغییر نگرش می دهند . در زمینه ترتیب ارائه دلایل در پیام نیز تحقیقاتی انجام گرفته است . در این تحقیقات ادعا می شود که دلایل ارائه شده در ابتدای پیام دارای قدرت تاثیر گذاری بیشتری از دلایل ارائه شده در میان و یا انتهای پیام هستند . همچنین پیامهای برانگیزنده احساسات موثر تر از پیامهایی است که همان مطالب را با توسل به منطق ارائه می دهند . تاثیر تکرار یک پیام خاص نیز در این بررسیها انجام شد و نتیجه تحقیقات این بود که تکرار پیام (انباشت ) بر گیرنده بی لثر است . همچنین باید این نکته را متذکر شد که اگر پیام به وسیله وسایل ارتباطی مختلفی به گیرنده منتقل گردد ، احتمالا تاثیر گذاری بیشتری خواهد داشت . در پایان باید به این نکته متذکر شد که ممکن است به علل مختلفی تمامی پیام توسط گیرندگان جذب نگردد

به عنوان مثال پارازیت در سیستم ارتباطی ممکن است باعث عدم درک پیام توسط گیرنده شود

در مورد پارازیت دیوید برلو می گوید که پارازیت و صحت ارتباط مانند یک سکه دو رو هستند

مسئله دیگر فیلتر ها و دروازه بانان پیام هستند که با انتخاب و حذف تغییر شکل محتوی پیام سعی در اغای مفهوم مورد نظر خود در گیرنده دارند . به عنوان مثال سردبیر فید بک فیلتر یا دروازه بان است که از میان انبوه پیامهای آن چیزی را انتخاب می کند که با مقاصد و اهداف و نگرش و ایدئولوژی وی بیشتر هماهنگ باشد

3-3-2رسانه های خبری :

امروزه زندگی معاصر بدون رسانه ارتباطی غیر قابل تصور است . رسانه ها موقعیت با عرصه ای فراهم می آورند که در آن روز به روز بیشتر مسائل زندگی عموم چه در سطح ملی و چه در عرصه بین المللی متجلی میشود . هر گونه کوششی برای درک شیوه عمل رسانه های جمعی در زندگی امروزی ما باید با شناخت این واقعیت آغاز شود که رسانه های جمعی جز لازم جامعه و زندگی فردی ما هستند

دنیای امروز ، دنیای ارتباطات است زندگی بشر تقریبا در تمام جنبه ها به شکلی انکار نا پذیر به فن آوری های نوین مخابراتی – ارتباطی وابسته است . این فن آوری ها اگر چه در تمامی جوامعه به شکلی یکسان و متعادل مورد استفاده قرار نمی گیرد اما به دلیل توانایی های شگرف و بی سابقه ای که دارند ، در آینده عمومیت بیشتری خواهند یافت

رسانه ها با توسعه خود حداقل موفق به تحقق دو چیز شده اند

یکی منحرف کردن زمان و توجه از سایر فعالیت ها به سوی خود و دیگری ایجاد مجرایی برای رساندن اطلاعات مورد نظر خود جهت تحقق ایده ها و اهدافشان ، به منظور نفوذ در افکار عمومی و برای رسیدن به این هدف از روشها و فنون مختلفی استفاده می کنند .(مک کوئیل ،1382،ص 408)

امروزه رسانه ها جهان را تسخیر کرده اند ،اگر چه این رسانه ها به مخاطبان خود نمی گویند که چگونه فکر کنند ،اما به طرز خیره کننده ای در گفتن اینکه به چه فکر کنند موفق اند

در جهان امروز ،رسانه های خبری بخشی از اولویتهای فکری ما را تعیین می کنند که این امر از دو طریق صورت می گیرد

اول گزینش و انتخاب اخباری و دوم برجسته سازی آن .وسایل ارتباط جمعی ملی و بین المللی ،جریان بی پایانی از تصاویر جهان اطراف را بر ما عرضه می کنند . برخی از این تصاویر ساختگی هستند که البته ارزش این نوع از تصاویر هم دقیقا در ساختگی و موهوم بودن آنهاست . صرفنظر از جاه طلبی موجود در زمینه ارائه جزئیات حقایق مربوط به ایت دسته یا آن دسته از رویدادها و یا ساختار ها هدف از برنامه های ساختگی در وسایل ارتباط جمعی دستیابی به نوع دیگری از حقیقت است ؛ مرتن و لازارسلفد وظایف ارتباط جمعی را عبارت می دانند از

1-وظیفه اخلاقی حمایت از هنجارهای اجتماعی

2-امکان اعطای پایگاه اجتماعی

3-برخی وظایف نامطلوب مانند تهدید اجتماع با ایجاد مشارکت خیالی در واقعیت

دکتر محمد دادگران در مورد نقش وسایل ارتباط جمعی چنین می گوید

امروزه عمده ترین نقشی که وسایل ارتباط جمعی بر عهده دارند عبارت است از فرهنگ سازی ، آموزشی ، اطلاع رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی (دادگران ،1374،ص 106)

دکتر مولانا معتقد است کارکرد اصلی رسانه ها در سه محور مهم است

1-سازماندهی افراد و توده های مردم در اجتماع

2-مشروعیت دادن به افراد ،احزاب و توده های اجتماع

3-تعیین دستور روز جامعه ومطالب مورد گفتگو

به طور کلی رسانه یا وسایل ارتباط جمعی به جریان انتقال از طریق وسایل ارتباطی اشاره دارد و ابزار هایی را در بر می گیرد که کارکرد ارتباطی دارند

دنیای  امروز به ارتباط مستمر با کنش متقابل میان مردمی وابسته است که بسیار جدا و دور ار یکدیگر هستند . در واقع امروزه ما در کل جهان زندگی می کنیم و از اوضاع و رویداد های هزاران کیلومتر دورتر آگاهیم

رسانه ها ،امکانات ارتباطی گوناگونی فرا روی ارتباطگران می گسترانند . این امکانات را می توان در قالب سه دسته اصلی قرار داد

1-معمولا تا حدی امکان نگهداری و تثبیت شکل های نمادین را فراهم می کند

2-امکان تولید دوباره و تکثیر را به وجود می آورد

3-امکان استفاده از فواصل مکانی – زمانی را تا حدی میسر می سازد

پیشرفت های تکنولوژیک در ارتباطات راه دور ،پیوند میان زمان و مکان را زا هم گسست . تیر رس مکانی پیام ها به شدت افزایش یافت و در عین حال تاخیر های زمانی عملا حذف گردید . دیگر تجربه های همزمان که نیازمند جایی خاص و مشترک بود با گسیختن پیوند مکان و زمان از شرط مکانی جدا گردید

حال ،درک ما از دنیایی که در ورای تجربه شخصی ما قرا ردارد و ایضا درک ما در این جهان به شکا روز افزونی توسط شکل های نمادین رسانه ای شده ،شکل می گیرد از این رهگذر افق های درک ما به شدت گسترش یافته است ،زیرا دیگر ضرورت حضور فیزیکی در مکان هایی که رویدادهای مورد نظر رخ می دهند ،محدود نمی شود

تغییر دیگری نیز به وقوع پیوسته است . همانطور که تحول جهش آسای جامعه با رواج خط و کتابت ،عصر بدویت را خاتمه داد و ارتباط با واسطه را جایگزین ارتباط بی واسطه کرد ،همانطور هم هجوم رسانه های جدید در فرهنگ امروز نوعی بازگشت به حالت بی واسطه گی و لحظه ای و یا حداقل نوعی حالت بلا واسطه گی تصنعی کاملا متفاوت با بی واسطه گی طبیعی و واقعی ارتباط شفاهی و یا مشاهده مستقیم را نوید می دهد

ویژگی های رسانه های ارتباطی به شرح زیر است

1-سرعت :

بعضی از رسانه ها سریع تر از سایرین عمل می کنند و زودتر به اخبار و رویداد ها دسترسی  پیدا می کنند . یک خبر تازه با اولویت زیر بدست افراد می رسد: به وسیله فرد مطلع و حاضر در صحنه ،روزنامه محلی ،سایت خبری

2-عمق :

تاثیر یک رسانه ارتباطی بر روی مخاطب به عمق آن بستگی دارد . مثلا تاثیر کتاب بر ذهن خواننده از تاثیر سایر رسانه ها بیشتر است . سینما دردرجه دوم واقع شده است ،مجله و سایت های خبری در اولویتهای بعدی قرار می گیرند

3-وسعت :

وسعت یک رسانه عبارت است از گستردگی و میزان اطلاعاتی که رسانه در مورد یک موضوع به خصوص ارائه می کند

4- دسترسی:

میزان دسترسی به رسانه ها با توجه به فراوانی آنها در جامعه متفاوت است . هم اکنون سایت های خبری بیشتر از سایر گیرنده ها در دسترس همگان است

5-تداوم :

کتاب تاثیر پایداری نسبت به سایر رسانه ها در ذهن بر جای می گذارد . در حالی که برنامه سایت های خبری یا سایت های خبری به علت تکرار نگهداری در حافظه را تقویت می کند

4-3-2خبر و اهمیت نقش آن در رسانه ها

نشر خبر یکی از مهمترین وظایف وسایل ارتباط جمعی و از جمله کارکردهایی است که این وسایل را به ابزاری قدرتمند برای نفوذ در افکار عمومی و جهت دادن به نگرش ها تبدیل می کند و اساسا رسانه ها همراه با خبر متولد می شوند .(بدیغی ،1378،ص198)

رسانه در دنیای امروز پدیده ای اجتماعی است که با انتقال اطلاعات و معلومات جدید ومبادله افکار وعقاید عمومی در راه پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری نقش بزرگی را بر عهده گرفته است

بخش های خبری رسانه ها ،به دلیل اهمیت ویژه ای که دارند ،شاید مهم ترین منبع کسب خبر مردم از رویداد های مختلف سیاسی ،نظامی و ; جهان باشند .(معتمد نژاد ،1371،ص 199)

ارائه یک پدیده یا رویداد در رسانه به صورت خبر ، از دیدگاه نظریه پردازان انتقادنگر فعالیت یا کنشی بی طرفانه و عاری از ارزش گذاری نیست ؛ از نظر این دیدگاه رسانه ها یک کنش هستند و بنابراین هر اقدام رسانه ای و به عبارت دیگر ،هر نوع عرضه و ارائه رسانه ای به نحوی حل ناشدنی به ادراکات و گرایش های گزارشگران آغشته می شود

بنابراین خبر انعکاس واقعه یا رویداد نیست ،بلکه بازسازی واقعیتی براساس خواست آفریننده آن است. ار دیدگاه گروه رسانه ای دانشگاه گلاسکو انگلیس ،خبر نه یک پدیده طبیعی ،بلکه مصنوع ایدئولوژی و گفتمانی است که نه تنها واقعیت اجتماعی را بی طرفانه منعکس نمی سازد ،بلکه در ساخت اجتماعی واقعیت هم مداخله می کند

خبر ،انگاره ای از واقعیت است که برای تغییر در ساخت واقعیت ساختخ و پرداخته می شود . به عبارت دیگر ،جهان رسانه ای با جهان واقعی تفاوت آشکاری دارد . صاحبان صنایع خبری و عاملان خبر گزاری های بزرگ با به کارگیری فنون مهندسی خبر همچون گزینش گری ،انگاره سازی و برجسته سازی ،تصویر و تفسیری از واقعیت ارائه می دهند که منابع سیاسی و اقتصادی خود را تامین نمایند

5-3-2خبر و مفاهیم مربوط به آن

خبر به معنای آگاهی ، اطلاع ،آگهی و وقوف می باشد . خبر کلمه مفردی است که به مبتدا نسبت داده می شود تا با آن کلامی ساخته شود و هنگامی که چون این کلام به مخاطب القا شد او از حالت منتظره ای که دارد درآید و به اصطلاح سکوت او در این مورد جایز باشد (لغت نامه دهخدا)

تعاریف بسیاری در حوزه خبر ،توسط صاحبنظران علوم ارتباطات مطرح شده است . از جمله دکتر نعیم بدیعی در تعریف خبر می نویسد

خبر گزارشی از رویدادهای واقعی و عینی است که می تواند دارای یک یا چند ارزش خبری باشد ؛

“گی تاچمن “  در کتاب ساختن خبر معتقد است که خبر ،ساختن اجتماعی واقعیت است . تاچمن می گید کار ساختن خبر ،ساختن خود واقعیت است نه تصویری از آن

در هر خبر 5 مورد باید رعایت شود

1-خبر باید رویدادی تازه باشد

2-محتوای خبر باید با اهمیت باشد

3-موضوع خبر باید جذاب باشد

4-خبر باید کامل و جامع باشد

5-خبر باید کوتاه و فشرده باشد(دادگران ،1379،ص 119)

دونالد مورای استاد نگارش بوستون گلاب ،در رهنمودهای خود برای نویسندگی مقوله خوب را دارای 7ویژگی می داند که عبارتند از

1-اطلاعات :

ااسانس ،عنصر خام مطالب خبری است . هر نویسنده ای برای بهتر وپربار نوشتن باید جزئیات مشخص ،دقیق و ورشنی داشته باشد

2-اهمیت :

مطلب خوب بر روی افراد تاثیر می گذارد و اطلاعات مورد نیاز آنها را فراهم می آورد

 3-تمرکز:

مطالب ماندنی محدود و بسیار متمرکزند و بیانگر موضوع خاصی اند

4-گستره :

مطلب موثر به مخاطب چشم انداز می دهد

5-شکل :

نویسنده باید مطلب را به شکل طبیعی و منطقی ارائه دهد در صورتی روایت کامل خواهد بود که تمامی اطلاعات مورد نیاز خواننده را در برداشته و اینکه مطلب مربوطه به ترتیب درست زمانی چیده شده باشد

6-بیرون بودن نویسنده :

مردم دوست دارند تا در مورد دیگران بدانند و مورد آنها مطلب بخوانند مطالب خبری زمانی کارایی بهتری دارند که نویسنده در بیرون آن باشد

7- صوت

در عصر الکترونیک و ارتباطات جمعی ،نویسنده با خواننده صحبت می کند

تعاریف قابل توجهی درباره خبر ارئه کرده اند که به اختصار به برخی از آنها اشاره می کنیم

-گروه رسانه ای گلاسکو که از مکاتب انتقاد گرا در حوزه علوم ارتباطات ،به شمار می روند بر این باورند : خبر محصول جهان سیاسی و اجتماعی است که آن جهان را گزارش می کند

1-5-3-2صفات خبر :

1-تازگی :

بهترین نشانه خبر ،ضرورت تازگی و نو بودن آن است

2-جالب بودن :

علاوه بر تازه بودن خبر ،جالب بودن اطلاعات را نیز باید در نظر گرفت تا از انتشار هر خبر یا اطلاعات نو وبه روز جلوگیری شود

3-اهمیت خبر :

اهمیت اخبار معیار ثابتی ندارد و به تناسب محل رویداد ،بخش های خبری و وضع مخاطب تفائت دارد

4-صحت خبر :

 مهمترین خصلت خبر ، صحت آن است . اگر خبر با واقعیت منطبق نباشد ،اعتماد مردم سلب می شود

2-5-3-2ارزش های خبری :

آنچه به خبر هویت می دهد ،ارزش های آن است و این ارزش ساختار خبر را تشکیل می دهند . ارزشهای خبری معیارهایی هستند که ما با کمک آنها می توانیم رویدادهای مناسبی را برای مخاطبان انتخاب کنیم

اگر بپذیریم که خبر یک فرآیند و جریان است که در طول زمان شکل می گیرد این فرآیند را با عنوان فرآیند ارزش گذاری عناصر یک رویداد تعریف می کنیم

ارزش خبری یک رویداد تحت تاثیر عوامل متعددی است که شامل موارد زیر است

الف- با عطف توجه به گیرندگان خبر ، رویداد مذکور در کجا اتفاق افتاده

ب- میزان تاثیری که آن رویداد از نظر شخصی بر یکایک گیرندگان خبر دارد

ج- تضعیف یا برتری افراد درگیر در رویداد

د-رقابت رویداد های خبری درگیر درآن لحظه

فیلیپ گایار ارزشهای خبری را به سه دسته تقسیم می کند

1-رویداد های  روز بودن :

اهمیت و ارزش خبر از نقطه نظر روزنامه نگاری در این است که تازه باشد

2- اثر گذاری :

 این ضابطه در عین حال به اصل رویداد مربوط است ،دامنه انعکاس آن زمان و مکان را نیز در بر می گیرد

3-سودمندی :

این ضابطه تا حدی پیچیده تر از دو ضابطه قبلی است . چون که نه فقط با اصل رویداد بلکه به طرز تلقی مردم نیز ارتباط دارد

دکتر دادگران نیز بر این عقیده است که در تصمیم گیریهای خبری ،عوامل زیر می توانند مورد توجه قرار گیرند

1-ارزشها و پیش بینیهای ذهنی و فردی گزارشگران و خبرنگاران رسانه جمعی

2-ارضای خواستی و نیاز های پیامگیران و اهمیتی که آنان برای اخبار قائل اند

3-دخالت سردبیران که معمولا رئیس یا عضو ارشد یک بخش محسوب می شوند

4-شیوه ها و مقرات سازمان ارتباطی

در مورد رسانه های جریان اصلی غرب ،چندین شاخص مهم برای تعیین ارزش های خبری ایفای نقش می کنند

-پایگاه قدرت و نقش فرد در واقعه

-ارتباط شخصی با گزارشگر

-محل رخداد

-موفعیت قدرت

-قابل پیش بینی بودن و یا روزمره بودن

-همخوانی با مخاطب هدف

-زمان و اولویت زمانی

-زمان بندی در فرآیند خبر رسانی

-اختصاصی بودن

هر رویدادی ،فی نفسه حاوی یک ارزش یا مجموعه ای از ارزش هاست که این ارزش ها رگه های اصلی خبر را تشکیل می دهد . طبعا توان تعیین و شناسایی این ارز ها مقوله ای مهم و تعیین کننده است

 در اینجا به توصیف و تبیین ارزشهای خبری می پردازیم این ارزش ها در سراسر جهان برای واحد های خیری شناخته شده هستند

1-در برگیری:

رویداد هنگامی دارای ارزش دربرگیری است که بر روی تعداد زیادی از افراد جامعه تاثیری در زمان حال و آینده داشته باشد

 2-شهرت:

اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی برخی از اشیاء ،هر گاه بخاطر فعالیت ها و معروفیتشان در جامعه ملی و فراملی شناخته شده باشند ،ارزش خبری دارند . شهرت ممکن است ، بار معنایی مثبت یا منفی داشته باشد .3-برخورد ها ،اختلاف ها ،درگیر ها،منازعه ها :

این گونه رویداد ها حاوی برخورد میان افراد ،گروهها ،ملتها ،حیوانات با یکدیگر در طبیعت است .برخورد ممکن است به صورت جسمانی با فکری و ایدئولوژیکی باشد

دلیل اهمیت این ارزش خبری در آن است که در برخورد ها ،همواره احتمال بر هم خوردن توازن موجود در جامعه می رود که تاثیر بر امنیت مادی و معنوی دارد

4-استثناها ،شگفتی ها :

رویدادهای غیر عادی ،اسثنایی ،عجیب یا نادر است ولی عجیب نیست . ممکن است نحوه سرقت عجیب باشد

5- فراوانی :

این ارزش خبری به اعداد و آمار مربوط است . ارقام ممکن است تعداد نفرات یا میزان خسارت های جانی و مالی باشد هر چه تعداد یا مقدار زیادتر باشد ، اهمیت این ارزش خبری بیشتر می شود

6-مجاورت :

همانطور که واقعه ای که برای یک نفر خبر است برای فرد دیگر خبر نباشد ،رویداد هایی که برای اهالی یک شهر خبر است ممکن است برای شهر دیگر ارزش خبری یکسان نداشته باشد

7- تازگی :

زمان وقوع یا تازگی رویداد به مطلب خبری ارزش ویژه ای می بخشد . رویدادی که امروز اتفاق افتاده اگر امروز گزارش نشود ،از جنبه کار رسانه ای به تاریخ پیوسته است . از نظر انتقال پیامهای خبری ،رسانه ها دائم در حال رقابت با یکدیگرند

3-5-3-2عناصر یا ارکان خبر

اگر ارزش های خبری به اخبار شکل کی دهند ،عناصر خبری را به نمایش می گذارند . هر اندازه که عناصر خبری ،کاملتر باشند ،قیافه خبر از نظر اطلاعاتی که باید به مخاطب بدهد ،جذابتر خواهد بود

در تنظیم خبر رکن اصلی شناخت عناصر خبر است بدون شناخت از عناصر خبر ،کار تنظیم خبر ،نه تنها با مشکل مواجه خواهد شد ،بلکه در صورت تنظیم نیز ابهام خبری به طور برجسته ای ظهور خواهد کرد و خبر نگار نمی تواند جذابیت خبر را به نحو صحیح به مخاطبان ارائه دهد

در نظر گرفتن این عناصر به غنای خبر می افزاید و تصویری جامعه از رویداد ها به خواننده منتقل می کند و در واقع خبر نگار برای آنکه خبر جامع ارائه دهد ،در برابر هر رویداد این 6 پرسش را برای تکمیل خبر از دیگران می پرسد تا خبری کامل و بی نقص تهیه کند

که : هر گاه خبری تهیه می کنیم باید عوامل درگیر در ماجرای آن را دقیقا بشناسیم و آنان را در خبر خود معرفی کنیم

چه : این عنصر عمدتا بر ماهیت رویدادی که قرار است به خبر تبدیل شود ،متمرکز است

کجا :هر رویدادی که از وجه مکانی برای خود یک محل وقوع دارد عنصر کجا از آنجا که کحل رویداد را مشخص می کند از اهمیت برخوردار است

کی : خواننده توسط این عنصر خبری از زمان وقوع رویداد در زمان گذشته ،حال و آینده آگاهی می یابد

چرا و چطور :عناصر خبری چرا و چطور ،جنبه تحلیلی وتوصیفی رویداد را تبیین می کند . این دو عنصر در بسیاری از مواقع با دیدگاه های شخصی خبرنگار – خواسته یا نا خواسته – آمیخته می شوند

6-3-2بررسی مفهوم زن :

موضوع زن و تلقی هر فرهنگ و نظام از آن و نیز نحوه ارائه الگو از شخصیت زن در تولیدات فرهنگی ،یکی از بهترین شاخص ها در ارزیابی عملکرد فرهنگی آن نظام به حساب می آید . مطبوعات باید با نگاه معرفت شناختی بر اساس خاستگاه و مبانی بر گرفته از اسلام ناب ، به زن در محصولات خود بنگرد ،شخصیت راستین زن را از پیرایه ها و رسوم بدوی گذشته بپیراید

در اغلب نوشته های پس از جنگ جهانی دوم واژه زن به مفهوم یک جنس بکار برده شده و نشان از تفاوت های زیست شناختی میان زن و مرد داشته است . در لوای این مفهوم زن بسان موجودی با مشکلات و مسائل خاص خود و جدای از مرد دیده شده است . با جهانی شدن مسئله تبعیض علیه زنان و تلاش بیشتر نهضت های زنان برای کسب برابری و رواج عدالت در جامعه ،تغییر نگرشی در مباحث اجتماعی نسبت به موضوع زن اتفاق افتاد

در هر حال مفهوم زن نه صرفا به خاطر تفاوت های زیست شناختی ،بلکه تحت تاثیر ایدئولوژی جوامع ،گذشته های تاریخی و عوامل مذهبی ،قومی ،اقتصادی و فرهنگی نحوه شکل گیری نقش های اجتماعی و محتوای این نقش ها در فضای گوناگون و در طول زمان متفاوت و همواره در حال تغییر بوده است

زن در مقدمه قانون اساسی از حالت شی ، یا ابزار کار و یا در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار بودن خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری و در پرورش فرزندان ،همرزم در میدان های فعال حیات است و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیر تر و در دیدگاه اسلامی ،برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر می باشد

یکی از مهم ترین و اساسی ترین موضوعاتی که در مورد زنان مطرح می شود ،چگونگی و میزان حضور آنان در جامعه به عنوان عاملی تاثیر گذار در سطح خرد و کلان است . با نگاهی گذرا به آمار حضور زنان در جامعه افزایش چشمگیر این قشر در سطوح مختلف مشاهده می شود

7-3-2بررسی تاریخی نقش و جایگاه زن :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

مقاله روابط عمومی در word

 مقاله روابط عمومی در word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست …