Home / برنامه ريزي درسي / تحقیق میزان اثر بخشی روش تدریس فعال همیاری بر میزان یادگیری و پیشرفت تحصلیی در word

تحقیق میزان اثر بخشی روش تدریس فعال همیاری بر میزان یادگیری و پیشرفت تحصلیی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق میزان اثر بخشی روش تدریس فعال همیاری بر میزان یادگیری و پیشرفت تحصلیی در word دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق میزان اثر بخشی روش تدریس فعال همیاری بر میزان یادگیری و پیشرفت تحصلیی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق میزان اثر بخشی روش تدریس فعال همیاری بر میزان یادگیری و پیشرفت تحصلیی در word

مقدمه
فصل اول(طرح مسا له)
بیان مسأله
«اهمیت و ضرورت تحقیق»
«اهداف تحقیق»
تعریف اصطلاحات
فصل دوم (پیشینه تحقیق)
مقدمه
روش های تدریس فعال
1- روش بحث گروهی
2- شیوه پرسش و پاسخ
3- روش حل مساله
4- روش کتابخوانی
5- روش پیش سازمان دهنده
6- روش آزمایشگاهی
7- روش اکتشافی
8- همیاری
طرح
تدریس اعضا تیم The Team Member Teaching Desing (TMTD)
طرح تدریس
آماده سازی طرح
تشکیل تیم ها
آمادگی فراگیران
کار تیمی
آزمون
نمره گذاری پاسخهای فردی
نقد کار تیمی
آمادگی فراگیران
نقاط قوت
محدودیتها
وظایف مدیر یادگیری در روش یادگیری از طریق همیاری
یادگیری از طریق همیاری یک فکر قدیمی است
محیط یادگیری رقابتی
محیط یادگیری انفرادی
یادگیری از طریق همیاری
مقایسه فعالیتهای گروه همیاری با فعالیتهای گروه کوچک
محاسن یادگیری از طریق همیاری
الف: مزایای اجتماعی یادگیری از طریق همیاری
ب: موفقیت های تحصیلی حاصل از همیاری در یادگیری
مروری بر تحقیقات گذشته
جمع بندی
فصل سوم (روش تحقیق)
مقدمه
روش تحقیق
جامعه و نمونه
ابزار اندازه گیری
روش تجزیه وتحلیل
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)
مقدمه
جدول (1-4)
جدول(2-4)
جدول(3-4)
نتایج حاصله از جداول
نمودار خطی
جدول (3-4)
فصل پنجم (استنتاج)
مقدمه
استنتاج
محدودیت ها
پیشنهادات
منابع و مأخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق میزان اثر بخشی روش تدریس فعال همیاری بر میزان یادگیری و پیشرفت تحصلیی در word

پرویزیان، محمد  علی  (1377) ، بررسی مقایسه تأثیر  روش های تدریس فعال و سنتی بر فراگیران درس علوم  تجربی دانش آموزان پنجم ابتدایی ناحیه یک اراک، دانشگاه آزاد اسلامی

پیاژه – ژان «روانشناسی و دانش آموزش و پرورش» ترجمه  علی محمد  کاروان

حامدی خواه، فضعلی (1377) بررسی میزان استفاده معلمان از روشهای تدریس فعال و مقایسه عملکرد  آموزش  آنان  در تدریس علوم تجربی  دوره ابتدایی ناحیه یک شهر اراک  شورای  تحقیقات اراک

دلاور، علی (1375) . روش  تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ، تهران : موسسه نشر ویرایش

رحمانی ، نرجس (1376). بررسی میزان تأثیر  روشهای تدریس فعال بر فرآیند یادگیری  دانش آموزان   مقطع  ابتدایی  شهر ساوه . ضمن خدمت فرهنگیان

سیف ، علی اکبر (1379) روانشناسی پرورشی . تهران : انتشارات آگاه

سوزان الیس- سوزان والن (1376) ، آشنایی  با یادگیری  از طریق  همیاری  ترجمه: طاهره رستگار، مجید  ملکان

صفوی ، امان اله (1376) . کلیات روشها و فنون تدریس تهران: معاصر

کاظمی، یحیی (1376) . کلیات روشها و فنون با تاکید بر کاربرد  مدارس ایران

تهران: جهاد دانشگاهی

کمال آبادی فراهانی ، قربان (1379) . بررسی  میزان اثر بخشی روشهای فعال بحث گروهی و پرسش و پاسخ در یادگیری درس برنامه  ریزی  تحصیلی  و شغلی  دانش آموزان پسر دوره  متوسط ناحیه یک شهر اراک . دانشگاه آزاد  اسلامی

کتاب Synergogy نوشته Mounton & Black (1984)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر پیشرفت تحصیلی  با روش همیاری انجام شده  بدین منظور یک نمونه  60 نفره از دانش آموزان دختر دوره راهنمایی  ناحیه  یک شهر اراک به کمک  روش شبه تجربی مورد تحقیق  قرار گرفته و بر اساس  نتایج حاصله از روش تدریس همیاری با روش سخنرانی تفاوت معنی داربدست آمده است

مقدمه

اهمیت  یادگیری  و بکارگیری  روش تدریس مناسب که  بیشترین  نتیجه را در تغییر رفتاردانش آموزان ایجاد  نماید  همواره  مورد توجه دانشمندان و محققین  علوم تربیتی بوده است

آینده ای  که امروز پیش بینی می شود از راه  خواهد رسید  اگر بدانیم  که می خواهیم چگونه باشد می توانیم  بر آن اثر بگذاریم . بدیهی  است شناخت  و بهره گیری از روشهای  نوین تدریس از مسائل  بسیار مهمی  است که باید  بدان اهمیت  گماریم

فرزندان ما در کلاسهای درسی  خود از روشهای  بهره می جویند  که در 50 سال پیش بکار  می رفت. چنانچه  ما حقیقتا ً بخواهیم  آنان را بعنوان نیروی کار آینده آماده کنیم  باید درک درستی از روش های آموزشی  نوین داشته و آنان  را به صورت متناسب طرح ریزی و بکار گیریم.  بسیاری از معلمین  از فضای غیر فعال و شرایط  خشک و غیر واقعی  کلاسهای  خویش  ناراضی هستند  آنان  به دنبال  روشی هستند  که بتوانند  در دانش آموزان  انگیزه  کافی جهت  کسب دانش  و انجام فعالیت های آموزشی  ایجاد کند

بحث دهه های  اخیر میان  مربیان  توجه به این مطلب  است که چگونه  می توان  یادگیری  را به بهترین  نحو آسان  ساخت و بازده  آن را افزایش  داد. تجزیه  و تحلیل های بدست  آمده خاطر نشان  می سازد  که نقاط  ضعف آموزشی در سیستمهای انتقال مشترک است

فصل اول(طرح مسا له)

موضوع تحقیق:بررسی میزان اثر بخشی روش تدریس فعال همیاری بر میزان  یادگیری پیشرفت  تحصلی درس حرفه و فن دانش آموزان دختر راهنمایی  ناحیه یک اراک

بیان مسأله

به دلیل حساسیت و اهمیت  بکار گیری  روش تدریس  مناسب  که بیشترین  نتیجه  را در یادگیری و تغییر رفتار دانش آموزان ایجاد می نماید و از همه مهمتر اینکه کتاب حرفه و فن تألیف سال 80-79 به گونه ای تنظیم ونگارش شده است که  بایستی در تدریس از دو روش فعال در یادگیری با همیاری  و بارش  مغزی استفاده شود، در این تحقیق سعی  خواهد شد تأثیر روش  فعال همیاری در یادگیری درس حرفه و فن بررسی گردد  و معلوم  شود آیا بکارگیری  روش فعال  همیاری  در یادگیری  درس  حرفه  و فن مؤثر  است یا خیر؟

به عبارت دیگر: آیا اجرای  روش فعال همیاری   در تدریس  درس حرفه و فن  ما را به اهداف  این کتاب  می رساند یا خیر؟

«اهمیت و ضرورت تحقیق»

با عنایت  به اینکه  یکی  از  اهداف تحصیلی  در دور راهنمایی  کسب آمادگی  دانش آموزان  برای  تحصیل در دور متوسطه  می باشد ،  بنابراین  یادگیری  با معنی و با دوام مثمر ثمر خواهد بود  و یادگیری  نباید در کسب  نمره و کارنامه  و حفظ کردن  خلاصه  شود، و با توجه  به اینکه  نقش معلم  که یکی  از  عوامل مؤثر  در کیفیت  تعلیم و تربیت محسوب می شود وعملکرد  بهین او مستلزم  اتخاذ روش مناسب در تدریس  می باشد و لذا شیوه های جاری برخی  از دبیران  در تدریس بعضی از دروس  راهنمایی معمولا ً مؤثر  نبوده  و بیشتر دانش آموزان  این دوره  در بعضی از دروس  دچار افت  می شوند

معمولا ً  در کلاسهای  درسی دانش آموزان  توسط معلمان ارزشیابی  می شوند. آزمونی  که از آنها  گرفته می شود  از نوع سوالات  معلم ساخته بوده و در بیشتر  موارد  محفوظات دانش آموزان را  می سنجد  و از ارزشیابی  حیطه های  بالاتر حوزه شناختی  دراین آزمون ها وجود ندارد ، اگر دانش آموزان با سئوالات استاندارد  مورد ارزشیابی  قرار گیرند بیش از ½ نمرات  قبلی کاهش می یابد ، بنابراین یافتن  روش تدریس  مؤثری  که نه تنها  سطح نمرات  دانش آموزان را در ارزشیابی  از سطوح  بالاتر  حیطه  شناختی  افزایش  دهند، بلکه  سطح معلومات دانش آموزان را نیز تا این سطح بالا ببرد ، یکی از اهداف آموزش و پرورش است

«اهداف تحقیق»

هدف کلی : شناخت  روش تدریس  فعال همیاری  و اثر بخشی  آن بر میزان یادگیری  و پیشرفت  تحصیلی  درس  حرفه و فن  دانش آموزان  دختر راهنمایی  ناحیه یک شهر اراک

هدف کاربردی:  ارائه راهکارهایی  جهت تدریس  بهین درس حرفه و فن  به منظور  توجه به روش  تدریس فعال  ؛

شناخت میزان اثر بخشی روش تدریس  همیاری  بر پیشرفت  تحصیلی دانش آموزان  در درس حرفه و فن

اهداف جزئی

1- شناخت رابطه  بین نگرش دانش آموزان  و دبیران  پیرامون  تأثیر  روش  فعال همیاری  در یادگیری  درس حرفه و فن

2- شناخت تأثیر  روش همیاری  در تقویت  روحیه  همکاری  و تعاون  دانش آموزان  و نیز تقویت  قو بیان آنها  می باشد

بیان فرضیه

سئوال تحقیق

آیا روش  تدریس فعال همیاری  یادگیری را افزایش می دهد؟

فرضیه  تحقیق

1- دانش آموزانی  که شیو تدریس  فعال همیاری بر روی آنها  اعمال شده است  از پیشرفت تحصیلی  بالاتری  در درس حرفه و فن  بر خوردارند

2- در میزان مشارکت  درسی دانش آموزان  و یادگیری  با معنی  رابط محسوسی وجود دارد

3- بین روشهای  تدریس  فعال دبیران  و کسب یادگیری  با مفهوم  در دانش آموزان رابط  معنی دار وجود دارد

تعریف اصطلاحات

در مورد تعریف اصطلاحات  و واژه های  گوناگونی  که در این تحقیق  بکار  می روند تعاریف گوناگونی  در منابع مختلف  از طریف صاحب نظران علوم  تربیتی  ارائه شده است  ولی آنچه  که در تحقیق  حاضر می آید  آن تعریفی می باشد  که  در این تحقیق بیشتر کاربرد دارد ونظر محقق بر آن  تعریف استوار است

روش : راه انجام  هر کاری  را روش گویند. [1]

روش تدریس: عبارتست  از راه منظم ، با قاعده  و منطقی  برای ارائه  درس می باشد. [2]

روش تدریس فعال(یاددهی فعال)

به نوعی  روش تدریس  دبیران  دوره راهنمایی  اطلاق  می شود  که  در آن  دانش آموزان در جریان  آموزش بر انگیخته  شده و در امر یادگیری می کوشند و معلم  نقش راهنما  و هدایت  کننده را ایفا  می کند  و یک رابطه  دو طرفه  بین دانش آموزان و معلم بر قرار می باشد. در این تحقیق  منظور از روش  فعال همیاری  روشی است  که  کتاب حرفه  و فن با آن  روش به نگارش  در آید  و باید  با آن  روش تدریس  شود می باشد. [3]

روش همیاری: با هم کار کردن جهت سهیم شدن در یک تولید (ادبی- علمی – دانشگاهی) و یا علمی  یا کاری را  همراه  دیگری  انجام دادن و یا با  هم  کار کردن  جهت تدریس  مشارکتی  را گویند. [4]

یادگیری

«یعنی  ایجاد تغییر  نسبتا ً پایدار  در رفتار بالقوه  یادگیرنده  ، مشروط بر اینکه  این تغییر  بر اثر تجربه  رخ دهد[5]»

پیشرفت تحصیلی

منظور از این واژه تغییراتی  است که در نمرات  درس حرفه و فن  دانش آموزان  پایه دوم راهنمایی  در طول  دوره  پژوهش  بوجود  خواهد آمد  یا میزان  یادگیری  شاگرد  از مطالب درسی ،  منظور نمره ای  که شاگرد  از مطالب  یاد داده  شده از  امتحان  کسب کرد ه است

مشارکت دانش آموزان

به فعالیت های  اطلاق  می شود  که  دانش آموزان  از روی علاقه  در جریان  یادگیری  در کلاس  از خود بروز  می دهند  که بصورت  رفتار مطالعه می شود این رفتارها در حین  تدریس معلم  یا پس از آن ظاهر می شود .[6]

فصل دوم (پیشینه تحقیق)

مقدمه

در چند سال اخیر یادگیری  از طریق همیاری موضوع  بحث داغی در آموزش شده است معلمان  مقاطع  ابتدایی ، راهنمایی ، دبیرستان  در حال تجربه  کردن روش  یادگیری  از طریق  همیاری  اند  تا در یابند آیا دانش آموزانشان  بیش تر  و بهتر  یاد می گیرند  یا تنها  از یادگیری  لذت می برند  و در همیاری عملا ً این نظر را که  دو فکر  بهتر از یک فکر است اثبات می شود

در این فصل  ابتدا  روشهای مختلف تدریس فعال  بطور اجمالی  معرفی شده  و سپس با تعریف  دقق روش همیاری  به شیوه های  اجرای  این روش  و مزایای  آن  پرداخته  می شود  سپس با ارائه  چند تحقیق  در این زمینه  به جمع  بندی و نقد مطالب ارائه  شده در این فصل  می پردازیم

روش های تدریس فعال

در کتب مربوط  به روشهای تدریس  ، شیوه های  زیر به   عنوان  روشهای تدریس  فعال نام  برده است

1- پرسش و پاسخ

2- حل مساله

3- کتاب خوانی

4- پیش  سازمان دهنده

5- آزمایشگاهی

6- اکتشافی

7- بحث گروهی

8- همیاری

[1] – صفوی ، امان الله ،  1368 ،

[2] – صفوی،  امان الله ،  1368 ، ص

[3]- هرنگی، محمد رضا، 1376 ، ص

[4] – سوزان الیس – سوزان والن(1376) آشنایی  با یادگیری  از طریق  همیاری  ترجمه طاهره  رستگار ، مجید ملکان

[5] – هرگنهان، بی ، را، و میتواچ ، السون«مقدمه ای بر نظریه های  یادگیری » ترجمه علی  اکبر سیف ، 1376 ، ص

[6] – کدیور، پروین، 1369، ص

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

تحقیق نیازهای دانش آموزان برای انتخاب بهینه رشته تحصیلی در مقطع متوسطه در word

 تحقیق نیازهای دانش آموزان برای انتخاب بهینه رشته تحصیلی در مقطع متوسطه در word دارای …