Home / file / پایان نامه بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران میانی در word

پایان نامه بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران میانی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران میانی در word دارای 145 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران میانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پایان نامه بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران میانی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پایان نامه بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران میانی در word :

توضیحات:

پایان نامه کارشناسی ارشدپایان نامه بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران میانی در word معاونت برنامه‌ریزی شرکت مدیریت منابع آب، در قالب فایل

word

و در حجم 145 صفحه.

مقدمه:

ارزیابییا بعبارتی ارزشیابی افراد و ارزشگذاری به کار و خدمات ارائه شده از طرف آنان بهمنظور تعیین نقاط قوت و ضعف عملکردی آنها، از دیرباز امری شناخته شده بوده، بگونه‌ایکه اکنون سالهاست در نظام اداری و سازماندهی خصوصی اغلب کشورها، نتایج این ارزیابی‌هابعنوان پایه و مبنای اتخاذ تصمیمات مهم اداری همچون: ارتقاء، انتصاب به رده‌هایبالاتر، تشویق و تقدیر از خدمات برجسته، جایگزینی افراد بر اساس استعداد و شایستگیو تعیین نیازهای آموزشی با توجه به نارسائیهای عملکردی افراد و انواع پرداختهامورد استفاده قرار می‌گیرد.

ازطرفی اهمیت جایگاه و نقش سطوح مدیران به عنوان طراحان، هدایتگران و اداره کنندگاناصلی سازمان بر کسی پوشیده نیست و بکارگیری نظام‌های مؤثر انتخاب، جذب و نگهداری،ارزیابی و توسعه آنان نیز طبیعتاً از جایگاه مهم و ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. چرا کهمدیران بعنوان اصلی‌ترین افراد تصمیم‌گیرنده در مواجهه با مسائل مختلف درون و برونسازمانی، نقش بسزا و تعیین کننده‌ای را در موفقیت یا حتی شکست سازمان ایفاء می‌نمایند.بدون تردید شناسایی نقاط قوت مدیران، بهره‌مندی از آنها و نیز شناسایی نقاط ضعفایشان و تلاش در جهت رفع و اصلاح آنها می‌تواند نقش انکارناپذیری را در جهت رشد وتعالی سازمان ایفاء نماید.

بدینلحاظ بکارگیری و اعمال راهبردهای سنجش و ارزشیابی مدیران بعنوان یکی از مؤثرترینابزارهای قضاوت و داوری درخصوص شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها مورد توصیه صاحبنظرانعلوم مدیریت می‌باشد.

پایان نامه بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران میانی در word
فهرست مطالب:

فصل اول،کلیات تحقیق1-1- مقدمه 2-1- بیان مسئله تحقیق 3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق 4-1- هدف تحقیق 5-1- انگیزه انتخاب موضوع تحقیق 6-1- سؤالات تحقیق 1-6-1- سؤالات اصلی 2-6- 1- سؤالات فرعی 7- 1- قلمرو تحقیق 1-7-1- قلمـرو موضوعی. 2-7- 1- قلمرو زمانی3-7- 1- قلمرو مکانی 8-1- محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق 9-1- واژگان تحقیق 1-9-1- ارزیابی 2-9-1- ارزیاب 3-9-1- ارزش 4-9-1- ارزشیابی 5-9-1- ارزیابی (ارزشیابی) عملکرد 6-9-1- شایستگی 7-9-1- شاخص 8-9-1- معیار 9-9-1- مدیر فصل دوم،ادبیات تحقیقبخش اول: کلیات ارزشیابی1-1-2- مقدمه2-1-2- تعریف ارزشیابی3-1-2- فلسفه ارزشیابی 4- 1-2- اهداف اصلی ارزشیابی 5-1-2- ضرورت و علل استفاده از ارزشیابی 6-1-2- کاربردهای متنوع ارزیابی 7-1-2- معیارهای ارزشیابی 8-1-2- روشهای ارزشیابی 1-8-1-2- روشهای ارزیابی ویژگیها 2-8- 1-2- روشهای ارزیابی رفتار 3-8- 1-2- روش‌های ارزیابی نتایج 9-1-2- بهترین روش ارزیابی کدام است؟ 10-1-2- منابع ارزیابی 1-10- 1-2- ارزیابی توسط مدیر یا سرپرست مستقیم 2-10- 1-2- ارزیابی از خود 3-10- 1-2- ارزیابی توسط زیردستان 4-10- 1-2- ارزیابی توسط همردیفان 5-10- 1-2- ارزیابی کمیته‌ای 6-10- 1-2- ارزیابی مشتریان 11- 1-2- خصوصیات ارزیابی کننده 12-1-2- تفاوت ارزشیابی با اندازه‌گیری 13-1-2- سوابق تاریخی ارزشیابیبخش دوم: مفاهیم مدیریتی 1-2-2- تعریف مدیریت 2- 2-2- مدیران و غیرمدیران 3- 2-2- سطوح مدیران 1-3-2-2- تقسیم‌بندی در قالب سلسله مراتب سازمانی 2-3-2-2- تقسیم‌بندی در قالب ماهیت تخصصی 4-2-2- وظایف مدیریت 5-2-2- الگوهای رفتاری مدیران 6- 2-2- مهارتهای مدیریتی بخش سوم: اثربخشی سازمانی مدیران 1-3-2- روش مبتنی بر هدف 2-3-2- روش مبتنی بر رضایت گروههای ذینفع 3-3-2- مدیریت اثربخش بخش چهارم: شایستگی مدیران 1-4-2- مقدمه 2-4-2- دوران جدید – صلاحیت‌های جدید 3-4-2- تاریخچه شایستگی 4- 4-2- تعریف شایستگی5- 4-2- الگوی شایستگی مدیران 1-5-4-2- دانش و معلومات نظری 2-5-4-2- مهارتها 3-5-4-2- ویژگیهای شخصیتی 4-5-4-2- نگرش و بینش 5-5-4-2- اعتبار حرفه‌ای و عمومیبخش پنجم: معیارهای سنجش بهره‌وری مدیران، دشواری‌ها، راه‌حل‌ها 1- 5-2- گوناگونی و تنوع کار مدیران 2-5-2- کیفی بودن کار مدیران 3-5-2- تبلور مجموع کار مرئوسان در کارنامه مدیران 4-5-2- طولانی بودن آزمون صحت کار مدیران 5- 5-2- تناقض سرعت و صحت در کار مدیران6-5-2- نوآوری و خلاقیت در کار مدیران 7-5-2- سنجش چند بُعدی صرف وقت مدیران بخش ششم: مدیران کارآمد 1-6-2- مدیر کارآمد کیست؟ 2-6-2- بهره‌وری و عملکرد مدیریتی 3- 6-2- فرآیند مدیریت 4-6-2- نقشها و فعالیتهای مدیریتی 5-6-2- شبکه‌های مدیریتی 6- 6-2- چالش مدیران 7-6-2- پیشینه تحقیق فصل سوم،روش تحقیق1-3- مقدمه 1-3- مقدمه2- 3- نوع تحقیق 3-3- روش جمع‌آوری اطلاعات 4- 3- ابزار تحقیق 5-3- اعتبار و روایی ابزار تحقیق 6-3- آشنایی با جامعه آمار ی 1-6-3- تاریخچه تشکیل معاونت برنامه‌ریزی شرکت مدیریت منابع آب ایران 2-6-3- اهداف و وظایف معاونت برنامه‌ریزی 3-6-3- دفتر مدیریت اطلاعات و آمار 4-6-3- دفتر اقتصاد آب 5-6-3- دفتر طرح و برنامه 6-6-3- دفتر بهبود مدیریت 7-6-3- ساختار تشکیلاتی معاونت برنامه‌ریزی 7-3- نمونه آماری 8-3- روش‌های تحلیل داده‌های آماری فصل چهارم،یافته های تحقیق1- 4- مقدمه 2-4– تحلیل توصیفی داده‌های آماری 1-2-4-تحلیل توصیفی اطلاعات دموگرافیک پرسشنامه‌ها (زمینه‌ای پاسخگویان) 1-1-2-4- توزیع فراوانی سن پاسخ‌دهندگان2-1- 2-4- توزیع فراوانی جنسیت پاسخ‌دهندگان 3-1-2-4- توزیع فراوانی وضعیت تأهل پاسخ‌دهندگان 4-1-2-4- توزیع فراوانی پست سازمانی پاسخ‌دهندگان 5-1- 2-4- توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان 6-1-2-4- توزیع فراوانی مقطع تحصیلی پاسخ‌دهندگان 7-1-2-4- توزیع فراوانی رشته تحصیلی پاسخ دهندگان 2-2-4-تحلیل توصیفی داده‌های مربوط به 54 شاخص منظور شده در پرسشنامه‌ها 3-2-4- تحلیل توصیفی داده‌های مربوط به سوالات 8 و 9 پرسشنامه 4-2-4- تحلیل توصیفی معیارهای ارزیابی 1-4-2-4- روش ارزشگذاری معیارها‌ 2-4-2-4- اولویت‌بندی معیارها 3-4- تحلیل استنباطی داده‌های آماری 1-3-4- تحلیل استنباطی داده‌های مربوط به 54 شاخص منظور شده در پرسشنامه 2-3-4 – تحلیل استنباطی معیارهای ارزیابی 3-3-4- تحلیل استنباطی پاسخ سوالات 8 و 9 در ارتباط با منابع ارزیابی و مقاطع زمانی ارزیابی فصل پنجم،نتیجه گیری و پیشنهادات1-5- مقدمه 2-5- خلاصه 3-5- نتیجه‌گیری 4-5- پیشنهادها 1-4-5- پیشنهادهای برخاسته از نتایج تحقیق 2-4-5- سایر پیشنهادها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

برنامه ریزی در صنعت گردشگری وبیان موانع پیش روی این صنعت در word