Breaking News
Home / file / پایان نامه بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران میانی در word

پایان نامه بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران میانی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران میانی در word دارای 145 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران میانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پایان نامه بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران میانی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پایان نامه بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران میانی در word :

توضیحات:

پایان نامه کارشناسی ارشدپایان نامه بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران میانی در word معاونت برنامه‌ریزی شرکت مدیریت منابع آب، در قالب فایل

word

و در حجم 145 صفحه.

مقدمه:

ارزیابییا بعبارتی ارزشیابی افراد و ارزشگذاری به کار و خدمات ارائه شده از طرف آنان بهمنظور تعیین نقاط قوت و ضعف عملکردی آنها، از دیرباز امری شناخته شده بوده، بگونه‌ایکه اکنون سالهاست در نظام اداری و سازماندهی خصوصی اغلب کشورها، نتایج این ارزیابی‌هابعنوان پایه و مبنای اتخاذ تصمیمات مهم اداری همچون: ارتقاء، انتصاب به رده‌هایبالاتر، تشویق و تقدیر از خدمات برجسته، جایگزینی افراد بر اساس استعداد و شایستگیو تعیین نیازهای آموزشی با توجه به نارسائیهای عملکردی افراد و انواع پرداختهامورد استفاده قرار می‌گیرد.

ازطرفی اهمیت جایگاه و نقش سطوح مدیران به عنوان طراحان، هدایتگران و اداره کنندگاناصلی سازمان بر کسی پوشیده نیست و بکارگیری نظام‌های مؤثر انتخاب، جذب و نگهداری،ارزیابی و توسعه آنان نیز طبیعتاً از جایگاه مهم و ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. چرا کهمدیران بعنوان اصلی‌ترین افراد تصمیم‌گیرنده در مواجهه با مسائل مختلف درون و برونسازمانی، نقش بسزا و تعیین کننده‌ای را در موفقیت یا حتی شکست سازمان ایفاء می‌نمایند.بدون تردید شناسایی نقاط قوت مدیران، بهره‌مندی از آنها و نیز شناسایی نقاط ضعفایشان و تلاش در جهت رفع و اصلاح آنها می‌تواند نقش انکارناپذیری را در جهت رشد وتعالی سازمان ایفاء نماید.

بدینلحاظ بکارگیری و اعمال راهبردهای سنجش و ارزشیابی مدیران بعنوان یکی از مؤثرترینابزارهای قضاوت و داوری درخصوص شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها مورد توصیه صاحبنظرانعلوم مدیریت می‌باشد.

پایان نامه بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران میانی در word
فهرست مطالب:

فصل اول،کلیات تحقیق1-1- مقدمه 2-1- بیان مسئله تحقیق 3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق 4-1- هدف تحقیق 5-1- انگیزه انتخاب موضوع تحقیق 6-1- سؤالات تحقیق 1-6-1- سؤالات اصلی 2-6- 1- سؤالات فرعی 7- 1- قلمرو تحقیق 1-7-1- قلمـرو موضوعی. 2-7- 1- قلمرو زمانی3-7- 1- قلمرو مکانی 8-1- محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق 9-1- واژگان تحقیق 1-9-1- ارزیابی 2-9-1- ارزیاب 3-9-1- ارزش 4-9-1- ارزشیابی 5-9-1- ارزیابی (ارزشیابی) عملکرد 6-9-1- شایستگی 7-9-1- شاخص 8-9-1- معیار 9-9-1- مدیر فصل دوم،ادبیات تحقیقبخش اول: کلیات ارزشیابی1-1-2- مقدمه2-1-2- تعریف ارزشیابی3-1-2- فلسفه ارزشیابی 4- 1-2- اهداف اصلی ارزشیابی 5-1-2- ضرورت و علل استفاده از ارزشیابی 6-1-2- کاربردهای متنوع ارزیابی 7-1-2- معیارهای ارزشیابی 8-1-2- روشهای ارزشیابی 1-8-1-2- روشهای ارزیابی ویژگیها 2-8- 1-2- روشهای ارزیابی رفتار 3-8- 1-2- روش‌های ارزیابی نتایج 9-1-2- بهترین روش ارزیابی کدام است؟ 10-1-2- منابع ارزیابی 1-10- 1-2- ارزیابی توسط مدیر یا سرپرست مستقیم 2-10- 1-2- ارزیابی از خود 3-10- 1-2- ارزیابی توسط زیردستان 4-10- 1-2- ارزیابی توسط همردیفان 5-10- 1-2- ارزیابی کمیته‌ای 6-10- 1-2- ارزیابی مشتریان 11- 1-2- خصوصیات ارزیابی کننده 12-1-2- تفاوت ارزشیابی با اندازه‌گیری 13-1-2- سوابق تاریخی ارزشیابیبخش دوم: مفاهیم مدیریتی 1-2-2- تعریف مدیریت 2- 2-2- مدیران و غیرمدیران 3- 2-2- سطوح مدیران 1-3-2-2- تقسیم‌بندی در قالب سلسله مراتب سازمانی 2-3-2-2- تقسیم‌بندی در قالب ماهیت تخصصی 4-2-2- وظایف مدیریت 5-2-2- الگوهای رفتاری مدیران 6- 2-2- مهارتهای مدیریتی بخش سوم: اثربخشی سازمانی مدیران 1-3-2- روش مبتنی بر هدف 2-3-2- روش مبتنی بر رضایت گروههای ذینفع 3-3-2- مدیریت اثربخش بخش چهارم: شایستگی مدیران 1-4-2- مقدمه 2-4-2- دوران جدید – صلاحیت‌های جدید 3-4-2- تاریخچه شایستگی 4- 4-2- تعریف شایستگی5- 4-2- الگوی شایستگی مدیران 1-5-4-2- دانش و معلومات نظری 2-5-4-2- مهارتها 3-5-4-2- ویژگیهای شخصیتی 4-5-4-2- نگرش و بینش 5-5-4-2- اعتبار حرفه‌ای و عمومیبخش پنجم: معیارهای سنجش بهره‌وری مدیران، دشواری‌ها، راه‌حل‌ها 1- 5-2- گوناگونی و تنوع کار مدیران 2-5-2- کیفی بودن کار مدیران 3-5-2- تبلور مجموع کار مرئوسان در کارنامه مدیران 4-5-2- طولانی بودن آزمون صحت کار مدیران 5- 5-2- تناقض سرعت و صحت در کار مدیران6-5-2- نوآوری و خلاقیت در کار مدیران 7-5-2- سنجش چند بُعدی صرف وقت مدیران بخش ششم: مدیران کارآمد 1-6-2- مدیر کارآمد کیست؟ 2-6-2- بهره‌وری و عملکرد مدیریتی 3- 6-2- فرآیند مدیریت 4-6-2- نقشها و فعالیتهای مدیریتی 5-6-2- شبکه‌های مدیریتی 6- 6-2- چالش مدیران 7-6-2- پیشینه تحقیق فصل سوم،روش تحقیق1-3- مقدمه 1-3- مقدمه2- 3- نوع تحقیق 3-3- روش جمع‌آوری اطلاعات 4- 3- ابزار تحقیق 5-3- اعتبار و روایی ابزار تحقیق 6-3- آشنایی با جامعه آمار ی 1-6-3- تاریخچه تشکیل معاونت برنامه‌ریزی شرکت مدیریت منابع آب ایران 2-6-3- اهداف و وظایف معاونت برنامه‌ریزی 3-6-3- دفتر مدیریت اطلاعات و آمار 4-6-3- دفتر اقتصاد آب 5-6-3- دفتر طرح و برنامه 6-6-3- دفتر بهبود مدیریت 7-6-3- ساختار تشکیلاتی معاونت برنامه‌ریزی 7-3- نمونه آماری 8-3- روش‌های تحلیل داده‌های آماری فصل چهارم،یافته های تحقیق1- 4- مقدمه 2-4– تحلیل توصیفی داده‌های آماری 1-2-4-تحلیل توصیفی اطلاعات دموگرافیک پرسشنامه‌ها (زمینه‌ای پاسخگویان) 1-1-2-4- توزیع فراوانی سن پاسخ‌دهندگان2-1- 2-4- توزیع فراوانی جنسیت پاسخ‌دهندگان 3-1-2-4- توزیع فراوانی وضعیت تأهل پاسخ‌دهندگان 4-1-2-4- توزیع فراوانی پست سازمانی پاسخ‌دهندگان 5-1- 2-4- توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان 6-1-2-4- توزیع فراوانی مقطع تحصیلی پاسخ‌دهندگان 7-1-2-4- توزیع فراوانی رشته تحصیلی پاسخ دهندگان 2-2-4-تحلیل توصیفی داده‌های مربوط به 54 شاخص منظور شده در پرسشنامه‌ها 3-2-4- تحلیل توصیفی داده‌های مربوط به سوالات 8 و 9 پرسشنامه 4-2-4- تحلیل توصیفی معیارهای ارزیابی 1-4-2-4- روش ارزشگذاری معیارها‌ 2-4-2-4- اولویت‌بندی معیارها 3-4- تحلیل استنباطی داده‌های آماری 1-3-4- تحلیل استنباطی داده‌های مربوط به 54 شاخص منظور شده در پرسشنامه 2-3-4 – تحلیل استنباطی معیارهای ارزیابی 3-3-4- تحلیل استنباطی پاسخ سوالات 8 و 9 در ارتباط با منابع ارزیابی و مقاطع زمانی ارزیابی فصل پنجم،نتیجه گیری و پیشنهادات1-5- مقدمه 2-5- خلاصه 3-5- نتیجه‌گیری 4-5- پیشنهادها 1-4-5- پیشنهادهای برخاسته از نتایج تحقیق 2-4-5- سایر پیشنهادها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

پرسشنامه ارزیابی ابعاد مدیریت دانش در سازمان در word

 پرسشنامه ارزیابی ابعاد مدیریت دانش در سازمان در word دارای 4 صفحه می باشد و …